Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στα κόμματα: καλούνται να υιοθετήσουν προτάσεις Στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίων (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπ’ όψη την προεκλογική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, έστειλε ενημερωτικές επιστολές σε όλα τα κόμματα σχετικά με την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τις δράσεις της και τις προτάσεις της σε θέματα στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες βασίζονται πάνω στις αρχές του ανοικτού λογισμικού και των ανοικτών προτύπων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασιζόμενη πάντα στις αρχές αυτές και λαμβάνοντας υπ’ όψη την περίοδο κρίσης που ζούμε σήμερα προτείνει δράσεις και μέτρα τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο υλοποίησης που προωθούν τη διαφάνεια, δημιουργούν συνθήκες αντιμετώπισης της διαφθοράς και ενισχύουν την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν επίσης την τοπική οικονομία υπηρεσιών με νέες θέσεις εργασίας και μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα καθώς δεν απαιτείται η εισαγωγή ετοίμου λογισμικού, θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, ένα από τα κύρια ζητούμενα των καιρών μας, που βασίζεται στην ανοικτή πρόσβαση, τα ανοικτά πρότυπα αλλά και την εθελοντική συνεισφορά ανθρώπων ή ομάδων.
Σκοπός της επιστολής αυτής είναι να υπάρξει ενημέρωση των κομμάτων σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Ανοιχτών Τεχνολογιών, και τα οποία καλούνται να υιοθετήσουν τις αρχές αυτές που βασίζονται σε διεθνείς πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από πολλές κυβερνήσεις προερχόμενες από όλο το πολιτικό φάσμα και να τις συμπεριλάβουν στο βαθμό που συμφωνούν στα προεκλογικά τους προγράμματα.

Ολόκληρη η επιστολή

Αφήστε μια απάντηση