Πρόσκληση για 90 χρηματοδοτούμενα έργα Ανοιχτών Τεχνολογιών

Open-SourceΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο).

Στόχος είναι, η ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).

Η ενίσχυση θα είναι μεταξύ 2.000€ και 4.000€ πλέον Φ.Π.Α, ανάλογα με την πρόταση του έργου και τη γνωμάτευση των αξιολογητών. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου. Θα ενισχυθούν συνολικά έως ενενήντα (90) έργα.

Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πρέπει να καταθέσει περιγραφή των εργασιών,  συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους, περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο έργο και της σχετικότητας του έργου με τις Θεματικές Περιοχές των Μονάδων Αριστείας καθώς και τεκμηρίωση της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Η πρόταση για κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν τη σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία του μέλους ή των μελών της ομάδας.  Το κάθε βιογραφικό  θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 900 λέξεις, και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο europass στο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose και να περιλαμβάνει συνδέσμους (URLs) με σχετικά έργα σε δημόσια αποθετήρια, πχ github, κλπ.
  • Το προτεινόμενο έργο, με σύντομη περιγραφή του κάθε παραδοτέου,  με κοστολόγηση ανά παραδοτέο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Η πρόταση του έργου να μην υπερβαίνει τις 1000 λέξεις.

Όλα τα παραδοτέα των έργων που θα επιλεγούν θα καταχωρούνται στο https://github.com/eellak και το λογισμικό θα διατίθεται με άδεια ανοικτού κώδικα εγκεκριμένη από το OSI(http://opensource.org/). Αν πρόκειται για ανεξάρτητο έργο χωρίς δεσμεύσεις προϋπάρχοντος έργου, προτιμάται η αδειδότηση του κώδικα με άδεια EUPL v1.1 και του περιεχομένου με CC-BY-SA 4.0.

Η επιλογή των έργων θα πραγματοποιηθεί από ειδικές ομάδες αξιολογητών.

Τα κριτήρια επιλογής θα στηρίζονται:

  • Στην τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, το έργο μπορεί να είναι είτε αυτόνομη εφαρμογή για desktop ή mobile πλατφόρμες, είτε επέκταση (module ή plugin) ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτών τεχνολογιών και μπορεί είναι μόνο software ή να συνδυάζει software & hardware (ενδεικτικά παραδείγματα πλατφόρμων: Firefox, Openoffice, Libreoffice, WordPress, Drupal, Redmine,  Openstreetmap, Open Geodata, WSO2, Apache,  Asterisk, Arduino, Raspberry Pi, https://opendatakit.org/use/sensors/, http://www.funf.org/, http://www.ohwr.org/projects, κλπ).
  • Στην αξιοπιστία της πρότασης και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του προτεινόμενου έργου σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.
  • Στην εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
  • Στους τρόπους προώθησης του έργου για προσέλκυση χρηστών & developers, όπως viral video, social networks, κτλ.
  • Στη συνάφεια με μια ή παραπάνω από τις 10 θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας

Κάθε πρόταση θα κριθεί ανεξάρτητα από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη της αίτησης και τον τελικό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, η πρόταση θα αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία της αίτησης, θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς.

Προτάσεις υποβάλλονται εδώ, έως τις 31/3/2015

 

Δείτε ή καταθέστε ιδέες

για έργα ανοιχτών τεχνολογιών εδώ.

 

One thought on “Πρόσκληση για 90 χρηματοδοτούμενα έργα Ανοιχτών Τεχνολογιών

  1. Καλημέρα σας
    Σχεδιάζω να σας στείλω μια εφαρμογή την οποία θα παραδώσω έως μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το παραδοτέο θα είναι ένα.Η πρόσκληση ζητάει κοστολόγηση ανά παραδοτέο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης? Έχει κάποιος άποψη τι γίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις?

Αφήστε μια απάντηση