Loading…

Πως 17 Γαλλικά υπουργεία ένωσαν τις δυνάμεις τους για την στήριξη του ΕΛΛΑΚ

Δεκαεπτά γαλλικά υπουργεία εργάστηκαν μαζί για να υποστηρίξουν το ελεύθερο λογισμικό, μέσω μιας συμφωνίας υποστήριξης που είχε σαν σκοπό την μείωση του κόστους και την προώθηση της χρήσης του ελεύθερου λογισμικού στις διοικήσεις. Η σύμβαση υποστήριξης λειτουργεί μέσω ενός συστήματος που περιλαμβάνει μια λεπτομερή ταξινόμηση του λογισμικού, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του κόστους υποστήριξης με βάση τη δημοτικότητα των διαφορετικών εκδόσεων των εφαρμογών

Πριν από την υπογραφή της νέας σύμβασης, η υποστήριξη για το ελεύθερο λογισμικό ήταν ξεχωριστή υπόθεση για κάθε υπουργείο. Δεν υπήρξε καμία συμφωνία μεταξύ των υπουργείων για τη δημιουργία ενός συνολικού αποθετηρίου πόρων που σχετίζονται με το ελεύθερο λογισμικό. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι στο παρελθόν σύναψε μια συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία για την παροχή στήριξης από τρίτους για την βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα PostrGreSQL. Αυτό όμως δεν είχε επιτυχία . “Οι άνθρωποι που εργάζονται στο Υπουργείο είχαν περισσότερα προσόντα», είπε το υπουργείο.

osor

Μετά από αίτημα του SAE (Service des achats de l’Etat, υπηρεσία αρμόδια για τον καθορισμό της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις στη Γαλλία), το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδίασε μια άλλη σύμβαση υποστήριξης, στόχος της οποίας ήταν να παγιώσει τη νομική βάση που απαιτείται για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελεύθερο λογισμικό από το σύνολο των γαλλικών υπουργείων. Ενεργώντας ως κύριος ανάδοχος, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε ένα έγγραφο του διαγωνισμού και το σχετικό διοικητικό πλαίσιο.

Τα 17 υπουργεία που περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο ήταν:

 • Το γραφείο του πρωθυπουργού
 • Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Cour des Comptes)
 • Το Υπουργείο Εξωτερικών
 • Το Υπουργείο Άμυνας
 • Το Υπουργείο Οικολογίας, Αειφόρου Ανάπτυξης, Μεταφορών και Στέγασης
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών
 • Το Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Υγείας (τόσο στον τομέα της υγείας και της εργασίας)
 • Το Υπουργείο Παιδείας (τόσο τους τομείς της νεολαίας και της εκπαίδευσης)
 • Το Υπουργείο Γεωργίας
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού
 • Το Υπουργείο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
 • Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
 • Το Υπουργείο Πόλεων
 • και το Υπουργείο Αθλητισμού.

Κάθε υπουργείο έπρεπε να ζητήσει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία, και μόνο αυτά τα υπουργεία που αναγράφονται μπορούσαν να επωφεληθούν από τη σύμβαση. Άλλες κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να ενταχθούν. «Το όριο δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμη και από μια τροπολογία», σημειώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. «Οι διοικήσεις που δεν έχουν καταγραφεί δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη σύμβαση. Αλλά οποιαδήποτε αρχή ή διοικητική υπηρεσία που θέλει να υποστηρίξει λογισμικό ανοικτού κώδικα και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει τους όρους της “.
Η σύμβαση που ξεκίνησε το 2012, είχε διάρκεια τρία χρόνια και μπορούσε να ανανεωθεί μία φορά. Επικεντρώθηκε στην απομακρυσμένη υποστήριξη,
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την διορθωτική συντήρηση. Επίσης περιλαμβάνονταν πρόσθετες υπηρεσίες όπως η παρακολούθηση έκδοσης, η αναθεώρηση του ελέγχου, της μετάβασης, τα patches, και η συμμετοχή στη κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού.

Κατατάσσει ελεύθερο λογισμικό σε 10 κατηγορίες:

 • Λειτουργικά συστήματα και σχετικό λογισμικό βάσης δεδομένων
 • Servers και διακομιστές εφαρμογών
 • Γλώσσες και την ανάπτυξη πλαισίων
 • DBMSs
 • Εφαρμογές παραγωγικότητας
 • Τα εργαλεία διαχείρισης δικτύου
 • Εργαλεία ασφαλείας
 • Υπηρεσίες καταλόγου
 • Πύλες, τη διαχείριση των εγγράφων και τη διαχείριση της γνώσης
 • Ευρετηρίαση και αναζήτηση.

Εκδόσεις Λογισμικού και οικονομίες κλίμακας

Η σημερινή λίστα καλύπτει 320 εφαρμογές . Λογισμικό που δεν είναι στη λίστα θα μπορούσε να προστεθεί εφ ‘όσον ζητηθεί από όλα τα υπουργεία.
Η σύμβαση υποστήριξης λειτουργεί στο πλαίσιο ενός συστήματος έκδοσης εισιτηρίων υποστήριξης. Όποτε χρειάζεται υποστήριξη, ένα εισιτήριο ανοίγεται από ένα άτομο -επαφή του υπουργείου  Για να διασφαλιστεί ότι το λογισμικό έχει ταξινομηθεί με ακρίβεια, κάθε πρόγραμμα έχει εκχωρηθεί σε μια ομάδα γνωστή και  ως Μονάδα Υποστήριξης Λογισμικού (USL, Unité de Support Logiciel). Μια USL είναι ένα στοιχείο του λογισμικού που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και τρεις μεγάλες εκδόσεις της εφαρμογής, όπως ορίζεται στη σύμβαση. Η ιδέα είναι ότι τα υπουργεία θα πρέπει να τυποποιήσουν τις εκδόσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν. “Αν ένα υπουργείο θέλει υποστήριξη για μια άλλη έκδοση μιας υπάρχουσας εφαρμογής, θα πρέπει να ζητήσουν τη δημιουργία ενός άλλου USL.”

Η ταξινόμηση αυτή επιτρέπει σε κάθε USL να έχει τη δική της τιμή υποστήριξης. “Η τιμή υπολογίζεται βάσει του αριθμού των γραμμών του κώδικα που χρειάζεται, το maintenance και το είδος της γλώσσας προγραμματισμού,” λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Η κρισιμότητα του λογισμικού λαμβάνεται επίσης υπόψη. Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται, σε κάθε USL αποδίδεται στη συνέχεια σε ένα καθορισμένο πακέτο στήριξης: απεριόριστο, πέντε εισιτήρια ετησίως, ή ένα εισιτήριο ανά έτος.
Για παράδειγμα, το LibreOffice είναι το πιο ακριβό πακέτο για να προσελκύσει απεριόριστη μη-κρίσιμ
η υποστήριξη: το βασικό κόστος για κάθε υπουργείο είναι 40.000 ευρώ ετησίως (δείτε παρακάτω). Το λιγότερο ακριβό μη-κρίσιμο πακέτο είναι η υποστήριξη του 7zip, το οποίο κοστίζει μόλις 700 ευρώ ετησίως.

Για να ενθαρρυνθεί η συγκέντρωση των αιτημάτων υποστήριξης, η σύμβαση περιλαμβάνει μία νέα ιδέα: μια μείωση των τιμών με βάση τη δημοτικότητα. Εάν πολλά υπουργεία έχουν ανάγκη από υποστήριξη για την ίδια USL, το κόστος για κάθε υπουργείο μειώνεται. “Για παράδειγμα, εάν πέντε υπουργεία έχουν αίτημα υποστήριξης για την ίδια έκδοση της PostgreSQL, ο καθένας θα πληρώσει μόνο το 40% της βασικής τιμής,” εξηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών “.  Αυτό ισχύει μόνο εάν επιλέξουν την ίδια ακριβώς έκδοση και το ίδιο πακέτο στήριξης. Αν ένα υπουργείο θέλει στήριξη για μια ειδική έκδοση, θα πληρώσει περισσότερα. “

Πώς εφαρμόζεται η μείωση:

Αριθμός χρηστών 1 2 3 4 5
Τιμή μονάδας USL (βάση 100) 100 70 55 45 40
Συνολική τιμή με μείωση 100 140 165 180 200
Ατομικό ποσοστό μείωσης 0% 30% 45% 55% 60%


Κάθε υπουργείο μπορεί να διορίζει πέντε επαφές για κάθε USL. Η δουλειά τους είναι να συλλέγ
ουν αιτήσεις μέσα από τα δικά τους υπουργεία, να τηρούν αρχεία και τα εισιτήρια ανοικτής υποστήριξης, και να επικοινωνούν με τους οργανισμούς που παρέχουν την υποστήριξη. Οι επαφές πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την εργασία ενώ πρέπει επίσης να εργάζονται σε ένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση αυτής της USL, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ένα υπουργείο μπορεί να διαθέσει περισσότερα από πέντε
επαφές με την USL, αν είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα. Οι επαφές μπορούν επίσης να ανακατανεμηθούν και σε άλλες USL.
Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε μια πύλη,η www.oss-sos.fr, η οποία θα χρησιμοποιείται για την κεντρική υποστήριξη και τη διαχείριση των επαφών.Αυτή επιτρέπει στα υπουργεία να συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες υποστήριξης,  συγκεντρώνει όλα τα εισιτήρια, και θα απαριθμεί όλα τα εισιτήρια που ανοίγει κάθε υπουργείο.
Η συνολική σύμβαση υποστήριξης αποτιμάται σε 2.000.000 ευρώ. Το 2014, το Υπουργείο Εσωτερικών δαπάνησε 300.000 ευρώ για τις δικές του ανάγκες υποστήριξης, στο πλαίσιο της διυπουργικής σύμβασης.

govloop_open_source_guide

Διδάγματα από το έργο

 •  Η υποστήριξη είναι καθησυχαστική. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό με τη σιγουριά ότι θα έχουν υποστήριξη. Αυτό λειτουργεί και ως μια πολιτική ασφάλισης.
 • Επιμερισμός περικοπών του κόστους. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι ο επιλεγμένος μηχανισμός – η ταξινόμηση από το USL και η μείωση του κόστους ανάλογα με τη δημοτικότητα – ενθαρρύνει τα υπουργεία να συγκεντρώσουν τις ανάγκες υποστήριξης τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η σύγκλιση όσον αφορά τα πακέτα λογισμικού και των εκδόσεων, τόσο χαμηλότερο είναι το συνολικό κόστος υποστήριξης.
 • Η Δημοτικότητα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένα προϊόντα λαμβάνουν λίγα αιτήματα υποστήριξης, ενώ άλλα είναι πολύ δημοφιλή. Οι περισσότεροι ζητούν στήριξη για το LibreOffice, το συνεργατικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων OBM , και το εργαλείο διαχείρισης εγγράφων Maarch. Από την αρχή της σύμβασης, οι αιτήσεις για στήριξη του LibreOffice έχουν αυξηθεί κατά 78%, για το OBM κατά 52% και για το Maarch κατά 47%.
 • Ασθενής συμμετοχή. Παρά τη συλλογική φύση του έργου, ορισμένα υπουργεία στον κατάλογο, δεν έχουν δραστηριοποιηθεί.
 • Δημιουργία κοινότητας. Μια κοινή συντονιστική επιτροπή συνεδριάζει μία φορά ανά τρίμηνο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και δημιουργώντας μια κοινότητα γύρω από την υποστήριξη λογισμικού εντός των υπουργείων. Οι άνθρωποι που συνήθως δεν ασχολούνται με το ελεύθερο λογισμικό, όπως τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και λιγότερο οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τεχνικά, έχουν τώρα  επίγνωση της σημασίας του ελεύθερου λογισμικού.
 • Να εμπνεύσει το επόμενο συμβόλαιο υποστήριξης. Η επόμενη έκδοση του συμβολαίου υποστήριξης θα επωφεληθεί από την εμπειρία του παρελθόντος. Οι πιο διαδεδομένες άδειες USL, όπως το LibreOffice, θα αντιμετωπιστούν καλύτερα για να προσαρμοστούν οι τιμές και οι περαιτέρω μείωση του κόστους.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Αφήστε μια απάντηση