Κανόνες λειτουργίας της ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (οεΑΔ2) του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) έχει στόχο, με την ενεργή συμμετοχή των μελών της, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη της παιδείας, της πρακτικής, των θεσμών και της στρατηγικής ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δημόσιας συμμετοχής και της τεχνολογικής καινοτομίας για τα τρία προηγούμενα.

Συντονισμός[edit | edit source]

Το έργο της οεΑΔ2 συντονίζεται από δύο πρόσωπα τα οποία επιλέγονται για τον σκοπό αυτόν από την ΕΕΛΛΑΚ, με κριτήρια την εμπειρία και τη δέσμευση στο έργο της ομάδας εργασίας, για διετή θητεία (νοούμενη ως δύο ακαδημαϊκά έτη) που δύναται να ανανεώνεται, και επικουρούνται από ένα μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΛΛΑΚ.

Υποομάδες εργασίας[edit | edit source]

Για την ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (οεΑΔ2) ορίζονται υποομάδες εργασίας. Κάθε υποομάδα εργασίας της οεΑΔ2 έχει συγκεκριμένο και διακριτό καταστατικό θέμα αναφοράς, το οποίο εντάσσεται με σαφήνεια στα θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων. Οι υποομάδες εργασίας έχουν ετήσιο κύκλο ζωής, και ο ορισμός υποομάδων εργασίας αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Υποομάδες εργασίας που ανακοινώνονται σε μια ετήσια πρόσκληση αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν συγκροτούνται πλήρως σε επίπεδο στελέχωσης και προγραμματισμού έργου, δύνανται να ανακοινωθούν και πάλι σε επόμενη ετήσια πρόσκληση.

Συντονιστές και μέλη[edit | edit source]

Κάθε υποομάδα εργασίας της οεΑΔ2 συν-συντονίζεται από ένα ή από δύο πρόσωπα διαφορετικά από τους συντονιστές της οεΑΔ2, σε συνεργασία με έναν εκ των συντονιστών της οεΑΔ2 ο οποίος συμβάλει καθοδηγητικά, και απαρτίζεται από κάποια ολιγάριθμα επιπλέον μέλη. Οι συντονιστές και τα μέλη των υποομάδων εργασίας της οεΑΔ2 ορίζονται με ετήσια θητεία (νοούμενη ως ένα ακαδημαϊκό έτος) που δύναται να ανανεώνεται ταυτόχρονα με την ετήσια ανανέωση λειτουργίας της αντίστοιχης υποομάδας, αποτελούν και μέλη της οεΑΔ2, και επιλέγονται μετά από ανοιχτή διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος με βάση την εμπειρία και τη δυνατότητα δέσμευσής τους στο έργο της κάθε υποομάδας. Η συμμετοχή σε μια υποομάδα εργασίας της οεΑΔ2 με την ιδιότητα του συντονιστή ή του μέλους συνιστά και έμπρακτη αποδοχή όλων των κανόνων λειτουργίας της οεΑΔ2 που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο.

Συμμετοχή και αναγνώριση[edit | edit source]

Η συμμετοχή στην οεΑΔ2 και σε οποιαδήποτε υποομάδα εργασίας της, είτε με την ιδιότητα του συντονιστή είτε με την ιδιότητα του μέλους, αποτελεί εθελοντική δραστηριότητα χωρίς οικονομική αμοιβή ή αποζημίωση και, σε αυτό το πλαίσιο, αντιστοιχεί σε μια εύλογη ένταση συνεισφοράς η οποία να παραμένει συμβατή με τις υπόλοιπες δραστηριότητες και υποχρεώσεις κάθε συμμετέχοντα. Ταυτόχρονα, διέπεται από τις αρχές της ακεραιότητας, και έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνέπειας και ουσίας, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται δημοσίως από την οεΑΔ2 και την ΕΕΛΛΑΚ ως μια αξιοσημείωτη συνεισφορά, και να αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα μια βιογραφικά αξιομνημόνευτη δράση.

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος[edit | edit source]

Οποιοσδήποτε επιθυμεί και θεωρεί εαυτόν δυνάμενο να ανταποκριθεί στην ανοιχτή πρόσκληση της οεΑΔ2 για στελέχωση των υποομάδων εργασίας της, δικαιούται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να κατατεθούν τόσο στην αρχική ανοιχτή πρόσκληση που ανακοινώνεται σε ετήσια βάση, στην έναρξη της προγραμματικής περιόδου της οεΑΔ2, όσο και αργότερα μέσα στην προγραμματική περίοδο μέχρι ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των υποομάδων εργασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εξετάζονται, και κρίνονται με τα ίδια κριτήρια εμπειρίας και δυνατότητας δέσμευσης.

Αξιολόγηση και αυτοδέσμευση[edit | edit source]

Η συνεισφορά όλων των συμμετεχόντων στην οεΑΔ2, συντονιστών της ομάδας, συντονιστών υποομάδων και μελών υποομάδων, αξιολογείται στην ολοκλήρωση κάθε ετήσιας προγραμματικής περιόδου κατά τρόπο περιεκτικό, και με σκοπό να βοηθήσει στη συνέχεια του έργου τους και της συμμετοχής τους. Ταυτόχρονα, κάθε συμμετέχων αυτοδεσμεύεται, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διαπιστώσει έλλειψη ενδιαφέροντος ή δυσκολίες ανταπόκρισης που τον εμποδίζουν να συνεχίσει τη συμμετοχή του όπως επιθυμεί, να ενημερώσει αντίστοιχα την ομάδα και να φροντίσει κατά το δυνατόν για την ομαλή συνέχεια του έργου που είχε αναλάβει.

Ύστατη πρόνοια[edit | edit source]

Ως ύστατη πρόνοια για την προστασία της λειτουργίας της οεΑΔ2 και των υποομάδων εργασίας της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μια συμμετοχή διαπιστωμένα ατονεί χωρίς να ενεργοποιείται η παραπάνω αυτοδέσμευση, οι συντονιστές μιας υποομάδας, ή οι συντονιστές της οεΑΔ2, ή η ΕΕΛΛΑΚ, διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν τη σχέση συνεργασίας και να αποφασίσουν κατά την κρίση τους για τη συνέχεια του έργου που είχε αναληφθεί.

Ετήσια αποστολή[edit | edit source]

Κάθε υποομάδα εργασίας της οεΑΔ2 έχει μια αποστολή η οποία ορίζεται, υλοποιείται και αξιολογείται σε ετήσια βάση. Η αποστολή αυτή ορίζεται με όρους smart (εννοουμένου ως specific, measurable, agreed upon, realistic και time-bound), και εντάσσεται με σαφήνεια στο καταστατικό θέμα αναφοράς της κάθε υποομάδας.

Ανοιχτή πρόσβαση[edit | edit source]

Όλα όσα παράγονται για και από τον ορισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της ετήσιας αποστολής κάθε υποομάδας εργασίας της οεΑΔ2 αποτελούν παραδοτέα της υποομάδας προς την οεΑΔ2 και προς την ΕΕΛΛΑΚ, είναι διαθέσιμα σε ανοιχτή πρόσβαση σύμφωνα με την πολιτική και τις άδειες ανοιχτής πρόσβασης που υιοθετεί η ΕΕΛΛΑΚ, εντάσσονται σε συνολική απολογιστική αναφορά και παρουσιάζονται δημόσια σε κεντρικές εκδηλώσεις της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ.

Πόροι και δεοντολογία[edit | edit source]

Για την επίτευξη της αποστολής της, κάθε υποομάδα εργασίας της οεΑΔ2 έχει στη διάθεσή της την αιγίδα, την ιδιότητα μέλους, το δίκτυο συνεργασιών και τους γνωστικούς και τεχνικούς πόρους της ΕΕΛΛΑΚ. Ταυτόχρονα, οι συντονιστές και τα μέλη κάθε υποομάδας εργασίας της οεΑΔ2, όπως και οι συντονιστές της ίδιας της οεΑΔ2, δεσμεύονται από τις αρχές δεοντολογίας που υιοθετεί η ΕΕΛΛΑΚ για όλα τα θέματα.

Οικονομικές δαπάνες[edit | edit source]

Η οεΑΔ2 και όλες οι υποομάδες εργασίας της οργανώνουν το έργο τους με λογική μηδενικού οικονομικού προϋπολογισμού και μη αμειβόμενης εργασίας. Στην περίπτωση που για το έργο κάποιας υποομάδας εργασίας της οεΑΔ2 διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη οικονομικής δαπάνης χωρίς πρόσφορη εναλλακτική λύση, τότε το σχετικό αίτημα μεταφέρεται μέσω της οεΑΔ2 προς την ΕΕΛΛΑΚ, η οποία διατηρεί πλήρη ευχέρεια να το ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει ή να μην το ικανοποιήσει, κατά την κρίση και τις δυνατότητές της.

Συναντήσεις ομάδας[edit | edit source]

Οι συντονιστές και τα μέλη όλων των υποομάδων εργασίας συμμετέχουν σε δύο συναντήσεις ολομέλειας της οεΑΔ2 με τους συντονιστές της τελευταίας, μία κατά την έναρξη (μήνα Σεπτέμβριο) και μία κατά τη λήξη (μήνα Ιούλιο) της ετήσιας προγραμματικής περιόδου. Στο ενδιάμεσο διάστημα (9μηνη περίοδος Οκτωβρίου – Ιουνίου), οι συντονιστές των ομάδων εργασίας συναντιώνται με τους συντονιστές της οεΑΔ2 σε 6 περιοδικές συναντήσεις ανά διάστημα περίπου 6 εβδομάδων. Οι τακτικές αυτές συναντήσεις έχουν σκοπό την ενημέρωση, συνοχή, συνέργεια και διαγονιμοποίηση ιδεών μεταξύ των υποομάδων για το έργο τους. Ειδικά η πρώτη από τις συναντήσεις αυτές έχει σκοπό να παρουσιάσει κάθε υποομάδα τον προγραμματισμό του έργου της και, με βάση την πληρότητα αυτού, να οριστικοποιηθεί η απόφαση λειτουργίας της. Πέραν των παραπάνω τακτικών συναντήσεων, οι συντονιστές της οεΑΔ2 μπορούν, κατά οικονομία ανάγκης, να διοργανώνουν και έκτακτες συναντήσεις με τους συντονιστές επιμέρους υποομάδων.

Προγραμματισμός έργου[edit | edit source]

Κάθε υποομάδα ζητούμενο είναι να ορίσει και να διατηρήσει επικαιροποιημένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έναν προγραμματισμό έργου ο οποίος θα καλύπτει την υλοποίηση της αποστολής της. Ο προγραμματισμός αυτός, εκτός από τις περιπτώσεις που τον επηρεάζουν εξωτερικά προς την υποομάδα δεδομένα, προτείνεται να είναι ομαλός στην κατανομή της έντασης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της υποομάδας, αποφεύγοντας εμπροσθοβαρείς ή οπισθοβαρείς προσεγγίσεις.

Συναντήσεις υποομάδων[edit | edit source]

Κάθε υποομάδα, καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και ιδιαίτερα στα ενδιάμεσα διαστήματα των 6 εβδομάδων μεταξύ των συναντήσεων συντονισμού με τις υπόλοιπες υποομάδες και την οεΑΔ2, έχει την ευχέρεια να οργανώνει το έργο και την εσωτερική συνεργασία της με όποιον τρόπο κρίνει, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση του προγραμματισμού έργου που έχει ορίσει.

Τρόπος λειτουργίας[edit | edit source]

Η οεΑΔ2 και όλες οι υποομάδες εργασίας της λειτουργούν, τόσο για την εσωτερική τους οργάνωση όσο και για την υλοποίηση της αποστολής τους, στη βασική περίπτωση από απόσταση και σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και ταυτόχρονα πρόσφορο για όλους τους ενδιαφερόμενους, με φυσική παρουσία.

Τεχνολογικά εργαλεία[edit | edit source]

Η οεΑΔ2 και όλες οι υποομάδες εργασίας της χρησιμοποιούν, τόσο για την εσωτερική τους οργάνωση όσο και για την υλοποίηση της αποστολής τους, τεχνολογικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης και ανοικτού κώδικα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και για κάθε ανάγκη χρήσης τέτοιων εργαλείων εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις λύσεις ισοδύναμου λογισμικού που προτείνει η ΕΕΛΛΑΚ[1]. Η αρχή αυτή τηρείται με κατανόηση στην πρακτική ανάγκη των μελών να χρησιμοποιούν και άλλα καθιερωμένα εργαλεία κλειστού κώδικα, και με προτεραιότητα στην επιλογή τεχνολογικών εργαλείων με την απλούστερη δυνατή καμπύλη εκμάθησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιλέγονται εργαλεία και υπηρεσίες που απαιτούν πληρωμή.

Προσωπικά δεδομένα[edit | edit source]

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που καταγράφουν η οεΑΔ2 και όλες οι υποομάδες εργασίας της, τόσο για την εσωτερική τους οργάνωση όσο και για την υλοποίηση της αποστολής τους, προστατεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών πολιτικών της ΕΕΛΛΑΚ. Περιπτώσεις στις οποίες η δημοσίευση ανοιχτής πρόσβασης κρίνεται ότι δημιουργεί κίνδυνο έκθεσης προσωπικών δεδομένων συζητούνται στο επίπεδο της ΕΕΛΛΑΚ και επιλύονται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων προστατευμένων. Η συμμετοχή των συντονιστών και των μελών στην οεΑΔ2 και στις υποομάδες εργασίας αυτής συνιστά έμπρακτη αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους σκοπούς της οεΑΔ2 και των υποομάδων της σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Θέματα φύλου[edit | edit source]

Η οεΑΔ2 και όλες οι υποομάδες εργασίας της δεν υιοθετούν καμία αρνητική και καμία θετική διάκριση ως προς συγκεκριμένα φύλα, και δεν αποκλείουν κανένα φύλο από κανέναν ρόλο. Συνολικά για τη στελέχωσή τους, σε περιπτώσεις ενδιαφερόμενων ισοδύναμης εμπειρίας και δέσμευσης, επιδιώκουν την επίτευξη αναλογίας 50:50 για τα δύο βιολογικά φύλα αρσενικού και θηλυκού.

Θέματα γλώσσας[edit | edit source]

Η οεΑΔ2 και όλες οι υποομάδες εργασίας της, επιδιώκουν τη χρήση ελληνικής και μη σεξιστικής γλώσσας στον μέγιστο βαθμό που αυτό είναι εύλογο χωρίς να δημιουργούνται τεχνικές δυσκολίες στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Οι τεχνικοί όροι επιδιώκεται να αποδίδονται στα ελληνικά ακολουθώντας τις αποδόσεις που έχουν καθιερωθεί ή, ελλείψει τέτοιων, προτείνοντας νέες, με έμφαση στην αποτελεσματική έκφραση της σημασίας και όχι στην επί λέξει μετάφραση. Για την αποφυγή σεξιστικού λόγου επιδιώκεται, στο βαθμό που είναι πρόσφορο, να χρησιμοποιούνται όροι (π.χ. ουδέτερα ουσιαστικά, «τα μέλη», κ.ο.κ.) που δεν σημασιοδοτούν συγκεκριμένο φύλο. Όπου αυτό δεν είναι πρόσφορο, επιδιώκεται μια απλή επιλογή ενός γραμματικού γένους, είτε του αρσενικού είτε του θηλυκού, το οποίο να επισημαίνεται ότι αναφέρεται αδιακρίτως σε όλα τα φύλα, χωρίς ανάγκη για διπλοτυπίες/πολυτυπίες. Στο παρόν κείμενο, το αρσενικό γραμματικό γένος επιλέγεται για τον σκοπό αυτόν.

Πολιτική ηλικίας[edit | edit source]

Η ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα, προκειμένου να καλλιεργήσει τη διαγενεακή ισορροπία στη σύνθεσή της και την απότοκη νεότητα ιδεών και αειφορία στελέχωσης στη λειτουργία της, επιδιώκει μια θετική διάκριση ως προς τις ηλικίες των μελών της η οποία κωδικοποιείται στον εμπειρικό κανόνα 30-30, δηλαδή στην επιδίωξη το 30% των μελών να έχουν ηλικία έως 30 ετών. Η επιδίωξη αυτή εφαρμόζεται στο επίπεδο ολομέλειας της οεΑΔ2 και, όσο είναι εύλογα δυνατό, ισόρροπα στη σύνθεση των υποομάδων εργασίας της, επιτρέποντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να επιλέγονται μέλη με δέσμευση και βούληση συνεισφοράς κρινόμενες ως ικανές να αντισταθμίσουν την αντικειμενικά πιθανή λόγω νεαρότερης ηλικίας έλλειψη εμπειρίας. Η ηλικιακή στάθμιση της ολομέλειας της οεΑΔ2 σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική επανεξετάζεται στην λήξη κάθε διετούς θητείας των μελών της, προκειμένου να δρομολογηθεί η ανανέωση της ομάδας εργασίας και των υποομάδων της.

Λήψη αποφάσεων[edit | edit source]

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την οεΑΔ2 και κάθε υποομάδα της ορίζονται, σε κάθε θητεία, από τους αντίστοιχους συντονιστές, με τρόπο που να υπηρετεί όλους τους παραπάνω κανόνες λειτουργίας και να παραμένει συμβατός με τις αρχές της ΕΕΛΛΑΚ για ανοιχτότητα. Η ομοφωνία και η συναίνεση είναι ζητούμενο να επιδιώκονται ενεργά, προσπαθώντας για αποφάσεις οι οποίες, εκτός από τον εκάστοτε εξωστρεφή στόχο, να υπηρετούν ταυτόχρονα και τη συνοχή της ίδιας της ομάδας.

Αναμόρφωση των κανόνων λειτουργίας[edit | edit source]

Οι παρόντες κανόνες λειτουργίας της ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα επαναξιολογούνται σε διετή βάση, στο τέλος της θητείας των συντονιστών της ομάδας εργασίας, για την σκοπιμότητα και δυνατότητα αναμόρφωσής τους έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα το έργο της ομάδας εργασίας και τις αρχές της ΕΕΛΛΑΚ υπό τις επερχόμενες περιστάσεις και εξελίξεις. Η αναμόρφωση των κανόνων λειτουργίας δεν μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση του παρόντα κανόνα και της δυνατότητας περαιτέρω αναμόρφωσης.

~.~