Κατηγορία:Expertise France

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η Expertise France είναι ο γαλλικός οργανισμός διεθνούς τεχνικής συνεργασίας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση από το 2013, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας προς στην Ελλάδα που διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων το Structural Reform Support Service (SRSS).

Στις ειδικότητες της "Expertise France", που δημιούργησε ο τομέας Μεταρρύθμιση του Κράτους και Αποκέντρωση περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό αφορούν κυρίως (i) την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης γύρω από τις στρατηγικές τους λειτουργίες (κατεύθυνση των δημόσιων πολιτικών και συντονισμός του κυβερνητικού έργου) : (ii) τη μελέτη διαδικασιών για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, (iii) τον καθορισμό και την εφαρμογή εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης, καθώς και (iv) την εφαρμογή διαδικασιών αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης.