Κατηγορία:Expertise France

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:53, 4 April 2018 by Ellak-editor (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Δημόσιος φορέας, η Expertise France είναι ο γαλλικός οργανισμός διεθνούς τεχνικής συνεργασίας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση από το 2013, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας προς στην Ελλάδα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSS).

Ο συγκεκριμένος τομέας είναι μια από τις ειδικότητες της "Expertise France", που δημιούργησε ο πόλος Μεταρρύθμιση του Κράτους και Αποκέντρωση. Ο πόλος αυτός είναι αρμόδιος για τους τομείς της μεταρρύθμισης του Κράτους και της αποκέντρωσης, περιλαμβάνοντας τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις που διεξάγονται αφορούν κυρίως (i) την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης γύρω από τις στρατηγικές τους λειτουργίες (κατεύθυνση των δημόσιων πολιτικών και συντονισμός του κυβερνητικού έργου) : (ii) τη μελέτη διαδικασιών για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, (iii) τον καθορισμό και την εφαρμογή εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης, καθώς και (iv) την εφαρμογή διαδικασιών αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης.