Difference between revisions of "Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή διακυβέρνηση"

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
=== Μέλη Ομαδας<br>  ===
 
=== Μέλη Ομαδας<br>  ===
 
Μιχαήλ    Μιχαλόπουλος
 
Μιχαήλ    Μιχαλόπουλος
 +
 
Παναγιώτης Ξανθόπουλος
 
Παναγιώτης Ξανθόπουλος
 +
 
Φώτης Ζυγούλης
 
Φώτης Ζυγούλης
 +
 
Δημήτρης Ζιούζιος
 
Δημήτρης Ζιούζιος
 +
 
Δημήτρης Τσίτουρας
 
Δημήτρης Τσίτουρας
 +
 
Ανδρέας    Στεφανίδης
 
Ανδρέας    Στεφανίδης
 +
 
Βασίλης Ευθυμίου
 
Βασίλης Ευθυμίου
 +
 
Μιχάλης    Κόπελος
 
Μιχάλης    Κόπελος
 +
 
Δημήτρης Μπετζελέτος
 
Δημήτρης Μπετζελέτος
 +
 
Μαρία Ελένη Ταγκίνη  
 
Μαρία Ελένη Ταγκίνη  
 +
 
Γιώργος    Δαφέρμος
 
Γιώργος    Δαφέρμος
 +
 
Ιωάννης Ιακωβίης
 
Ιωάννης Ιακωβίης
 +
 
Αθανάσιος Δεληγιάννης
 
Αθανάσιος Δεληγιάννης
 +
 
Χρήστος    Φίλος
 
Χρήστος    Φίλος
 +
 
Florents Tselai
 
Florents Tselai
 +
 
Γεωργία    Χρονοπούλου
 
Γεωργία    Χρονοπούλου
  

Revision as of 10:54, 16 September 2015

Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 20/07/2015

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας


Blog ομάδας εργασίας
[edit | edit source]

http://opengov.ellak.gr             

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html  

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. της ΕΕΛ/ΛΑΚ: [edit | edit source]

Καρούνος Θεόδωρος, Κρανιδιώτης Παναγιώτης

Συντονιστές:[edit | edit source]

Αλέξανδρος Μελίδης , Νικολίτσα Ράπτη

Rapporteur: ...

Μέλη Ομαδας
[edit | edit source]

Μιχαήλ    Μιχαλόπουλος

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Φώτης Ζυγούλης

Δημήτρης Ζιούζιος

Δημήτρης Τσίτουρας

Ανδρέας    Στεφανίδης

Βασίλης Ευθυμίου

Μιχάλης    Κόπελος

Δημήτρης Μπετζελέτος

Μαρία Ελένη Ταγκίνη

Γιώργος    Δαφέρμος

Ιωάννης Ιακωβίης

Αθανάσιος Δεληγιάννης

Χρήστος    Φίλος

Florents Tselai

Γεωργία    Χρονοπούλου


Γλώσσες εργασίας: ελληνικά και αγγλικά

Η ανοικτή διακυβέρνηση εισήχθη στην ελληνική πολιτική και τη δημόσια σφαίρα με ιδιαίτερο τρόπο. Ξεκίνησε μια μέρα να εφαρμόζεται χωρίς να προυπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως δίχως να έχει προηγηθεί κανενός είδους δημόσια συζήτηση για βασικά θέματα όπως τι περιλαμβάνει η ανοικτή διακυβέρνηση, ποιοι είναι οι στόχοι της, με ποιά μέσα και με τι είδους στρατηγική θα τους επιτύχει.

Σήμερα η εφαρμογή της ανοικτής διακυβέρνησης, με βασικούς πυλώνες τη δημόσια διαβούλευση, τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο κράτος, το labs.opengov.gr για τη συλλογή προτάσεων-λύσεων για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής και φυσικά τη Διαύγεια με την ανάρτηση των κυβερνητικών και διοικητικών πράξεων στο Διαδίκτυο, έχει διανύσει ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

Σε αυτό το διάστημα διαμορφώθηκε σταδιακά ένα νομικό πλαίσιο ειδικά για τη διαβούλευση στο opengov. Αυτό συναποτελείται από:

-  μια λιτή παράγραφο του κανονισμού της Βουλής (Άρθρο 85, παρ.3) η οποία κάνει λόγο για έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης η οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει τα νομοσχέδια που κατατίθενται για συζήτηση και ψήφιση

-  την υπαγωγή της αρμοδιότητας “καλής λειτουργίας και διαχείρισης” του opengov.gr στο ΕΚΔΔΑ (Νόμος 4002/2011, ΦΕΚ 180Α/22-8-11, Άρθρο 68, παρ. 7).

- το νόμο για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση ο οποίος συγκαταλέγει τη διαβούλευση στα μέσα καλής νομοθέτησης και προβλέπει στο άρθρο 6, παράγραφο 2 μια διαδικασία διενέργειας της διαβούλευσης.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προσέδωσε κατοχύρωση σε ένα αρκετά αρχικό επίπεδο. Ωστόσο είναι αποσπασματικό, αρκετά γενικό και άτολμο καθώς δεν ανταποκρίνεται σε μια σειρά από προκλήσεις και εμπόδια που εντοπίζονται σε επίπεδο θεσμών, κουλτούρας, πολιτικής και τεχνολογίας. Μια στρατηγική είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ για να συζητηθούν ανοικτά, να επεξεργαστούν και να τεθούν στη δημόσια ατζέντα συγκεκριμένα θέματα πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση.

Παράλληλα με το νομικό πλαίσιο, η ανοικτή διακυβέρνηση απέκτησε, ως έννοια και πρακτική, συμβολικό χαρακτήρα, μια και αντικατροπτίζει τη διάθεση για δράσεις και πρωτοβουλίες με κύριο χαρακτηριστικό τους περισσότερη συμμετοχή, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Οριοθέτησε και οριοθετεί (;), δηλαδή, ένα νέο χώρο πολιτικής και επιχειρησιακής δράσης μέσα στον οποίο εντοπίζονται παραδείγματα φορέων, υπαλλήλων, εθελοντών, πολιτών που δρουν στη λογική και τους ευρύτερους στόχους της ανοικτής διακυβέρνησης.

Με αυτό το σκοπό συγκροτείται ομάδα εργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση η οποία οργανώνει περιοδικές συναντήσεις εργασίας με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και επιπλέον:

- Μελετά την εφαρμογή της ατζέντας της ανοικτής διακυβέρνησης (συμμετοχή, διαφάνεια, λογοδοσία, συνεργατικότητα) στην Ελλάδα κάνοντας αναφορές για καλές πρακτικές και προβλήματα που προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή τους

- Παρακολουθεί την εφαρμογή της ανοικτής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο κάνοντας αναφορές για καλές πρακτικές που είναι δυνατόν να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα με συγκεκριμένες προσαρμογές

- Εντοπίζει περιοχές σύγκλισης ανάμεσα στα θέματα της ατζέντας της ανοικτής διακυβέρνησης και σε συναφείς νόμους όπως για τη Διαύγεια, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον Καλλικράτη και προτείνει βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο

- Προτείνει μέσα από μεθόδους διαβούλευσης και συνεργατικής συμμετοχής μια στοχευμένη στρατηγική και δράσεις πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση