Προτάσεις Πολιτικής για τις Περιφέρειες

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ανοικτές πρακτικές και τεχνολογίες[edit | edit source]

Μας έχει ζητηθεί από περιφέρειες να στείλουμε προτάσεις πολιτικής και συγκεκριμένα «έργα» για να ενταχθούν στον προγραμματισμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Προτείνω να αξιοποιήσουμε το » Ψηφιακή Ατζέντα & Ελληνική πραγματικότητα: Προτάσεις στρατηγικής – http://www.digitalgreece2020.gr/uploads/DigitalGreece2020.v1.1.pdf & το , το Going Local III-http://www.digitalgreece2020.gr/archives/527 και το http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/.

Με βάση τις προτάσεις στείλαμε επιστολή στους περιφερειάρχες με κοινοποίηση στους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και κεντρικά στο Υπουργείο.

Αρχικό σχέδιο επιστολής- pdf . Το επικαιροποιημένο σχέδιο επιστολής – pdf

Σύντομη παρουσίαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής για την εξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών – pdf

Γενικές Προτάσεις[edit | edit source]

Στόχος του κειμένου αυτού είναι η πρόταση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν ανοικτές πρακτικές με έμφαση στο λογισμικό, στο περιεχόμενο, τις υποδομές και τον εξοπλισμό. Παρόμοιες δράσεις αποτελούν βασικά συστατικά μιας κουλτούρας συνεργασίας και επιχειρηματικότητας που αφορά αφενός στον τρόπο που σχηματίζονται και υποστηρίζονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με δημόσιους πόρους, αφετέρου στα κριτήρια με τα οποία αντιλαμβάνεται η δημόσια διοίκηση τους τοπικούς πρωταγωνιστές, τις δράσεις τους και τα όριά τους. Αυτή η αλλαγή του τρόπου δράσης και συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις «κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στους νέους», να δημιουργήσει βιώσιμες δομές για την «αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού» και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.

Υπάρχουν στην εποχή μας μια σειρά από ανοικτές πρακτικές και τεχνολογίες που ενσωματώνουν από το σχεδιασμό τους τη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο σε τοπική όσο και διεθνή κλίμακα. Ανοικτές πρακτικές και τεχνολογίες που αφορούν ταυτόχρονα έρευνα και εκπαίδευση, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, επιχειρηματικότητα και εθελοντισμό: τα προϊόντα ανοικτού λογισμικού και εξοπλισμού, (διαδικτυακοί) χώροι συνεργασίας όπως η βικιπαίδεια, αποθετήρια περιεχομένου και τοπικά εργαστήρια, κινήσεις πολιτών που διαπραγματεύονται τα κοινά αγαθά και τα ανοικτά δημόσια δεδομένα.

Μια κρίσιμη οριζόντια δράση που διαπερνά όλες τις περιφέρειες και που αφορά στη πληρότητα του σχεδιασμού των προτάσεων και την βιωσιμότητα των δράσεων, έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες φάσεις τους. Οι πολίτες συγκροτούν ταυτόχρονα ένα γενικό κοινό όσο και πολύ συγκεκριμένες ομάδες σχέσεων και συμφερόντων κάτι που καθιστά αναπόφευκτη την ανοικτή διαβούλευση και τη συνεχή συνεργασία. Υπάρχουν μια σειρά από ανοικτές μεθοδολογίες και εργαλεία που ενισχύουν τους φορείς να οργανώνουν και να υλοποιούν δράσεις που βασίζονται στο συμμετοχικό, ανοικτό σχεδιασμό. Συναντούμε παρόμοιες δράσεις διαβούλευσης αποφάσεων, προϋπολογισμών, περιβαλλοντολογικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού με πολίτες τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Οι δράσεις αυτές πρέπει να ενισχυθούν και να πολλαπλασιαστούν.

Στη λογική αυτή οι ανοικτές πρακτικές και τεχνολογίες, όπως περιγράφηκαν και παραπάνω, αποτελούν μια πλατφόρμα, μια μεθοδολογία, συνεργασίας και παραγωγής, που από το σχεδιασμό της επιτρέπει τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων πολιτών σε όλο τον κύκλο των έργων της περιφέρειας. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο γιατί θα αποτελέσει κλειδί στη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών δράσεων από την ΕΕ και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα, στην περίοδο 2014 – 2020. Η ικανότητα, με άλλα λόγια, της εκάστοτε περιφέρειας να δείξει ότι στηρίζει και οργανώνει διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, δράσεων και υπηρεσιών.

Περιοχές δράσεων και προτάσεις[edit | edit source]

Smart specialisation: “αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε την τοπική γνώση, χτίζουμε ένα κοινό πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης”

Προτείνουμε να προχωρήσουν άμεσα σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων οι παρακάτω δράσεις:

– “ΚΕΠ επιχειρηματικότητας” ανοικτοί χώροι ανάπτυξης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων

Η αναγνώριση και υποστήριξη χώρων ανάπτυξης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων, μέσα από τη λειτουργία διαδικασιών αποδελτίωσης (φυσικών και διαδικτυακών) προτάσεων για τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, με στόχο και προοπτική την ενσωμάτωσης τους στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας αλλά και ενίσχυσή τους με άμεσους πόρους προώθησης και υποστήριξης.

– Ανοίγουμε δεδομένα, δημιουργούμε ανοικτές προϋποθέσεις για νέες υπηρεσίες και περιεχόμενο, πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες συμμετοχής

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία συγκεκριμένων πειραματικών συμμετοχικών υπηρεσιών, γύρω από θέματα της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση σε τομείς όπως: η διαχείριση παραπόνων, η οργάνωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η υποστήριξη των σχολείων από τις τοπικές κοινότητες και ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Ο συνεργατικός σχεδιασμός και η συστηματική υποστήριξη μιας τέτοιας δράσης μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για οργάνωση τοπικών κοινοτήτων και καλή πρακτική της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Συνεργασίες ανοικτού στρατηγικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο

Η στήριξη συνεργιών με φορείς όπως επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει νέοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν να υλοποιήσουν δράσεις σε παραγωγικούς τομείς, με τα διαθέσιμα ανοικτά εργαλεία. Τέτοιες δράσεις θα είναι πολύ σημαντικές στον περαιτέρω εξειδίκευση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020.

Οι τρεις αυτοί άξονες οριζόντιων δράσεων αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση των προτάσεων πολιτικής για τις Περιφέρειες. Στη συνέχεια κάθε περιφέρεια μπορεί να προσαρμόσει στις δικές της ιδιαιτερότητες, περαιτέρω δράσεις για διαβούλευση, οργάνωση και υλοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός των προτάσεων αυτών πρέπει να είναι ο συνδυασμός των παρακάτω στοιχείων:

– Χώροι ανοικτής μάθησης σε θέματα και υπηρεσίες που αφορούν και εξελίσσουν την παραγωγική δραστηριότητα της περιφέρειας μέσα από τη χρήση ανοικτών μεθόδων και εργαλείων. Οι χώροι αυτοί μπορούν να επαναχρησιμοποιούν υφιστάμενες δομές και προσωπικό εκπαιδευτικών, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και Δήμων ώστε να συνδιοργανώνουν μαθήματα και δημιουργούν νέα γνωστικά αντικείμενα με τοπικές κοινότητες επιστημόνων, ερασιτεχνών και επαγγελματιών.

– Εισαγωγή περιφερειακών μηχανισμών για συστηματικές προσκλήσεις και χρηματοδότηση γύρω από προτάσεις, υπηρεσίες και προϊόντα που είναι στη φάση του σχεδιασμού, ή της αρχικής υλοποίησης και προωθούν τη δημιουργία γνώσης και προϊόντων προσβάσιμα σε όλους. Στη δράση αυτή οι δημόσιοι πόροι χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται για δράσεις που το αποτέλεσμά τους είναι ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο από το κοινό, τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις κοκ

– Συγκεκριμένες ανοικτές πιλοτικές πρωτοβουλίες της ίδια της Περιφέρειας σε τομείς που αλλάζουν την κουλτούρα σχεδιασμού και επιχειρηματικότητας και παράγουν ανοικτά δεδομένα όπως τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, οι ανοικτές ευρυζωνικές υποδομές, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Η εκάστοτε Περιφέρεια έχει στη διάθεσή της πόρους τους οποίους μπορεί να επαναδιαθέσει για κοινή χρήση προς επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα και κινήσεις πολιτών διατηρώντας, παράλληλα, τον κοινό και δημόσιο χαρακτήρα τους.

Για να μπορέσουν να ενταχθούν τέτοιες δράσεις στον προγραμματισμό των περιφερειών υπάρχουν διαθέσιμα μια σειρά από ανοικτά εργαλεία και πρακτικές τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν:

Οργανωμένη και ανοικτή επαναχρησιμοποίηση δημόσιων δεδομένων μέσα από ένα πλαίσιο έγκυρης αδειοδότησής τους, μέσα από τους δικτυακούς τόπους δήμων και περιφερειών. Συστηματική καταγραφή των ενδιαφερομένων για τη χρήση τους αλλά και των πιθανών προϊόντων που μπορούν να δημιουργηθούν βασιζόμενοι στη διεθνή και εγχώρια εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες και ανοικτά δεδομένα από υφιστάμενα συστήματα γεωχωρικά (GIS και άλλα) είναι κομβικά στη πρόταση, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων χωροταξικών, τηλεπικοινωνιακών και άλλων υποδομών, τόσο τοπικά όσο και περιφερειακά.

Η επαφή και στήριξη των τοπικών δράσεων και κοινοτήτων ανοικτού λογισμικού, ερασιτεχνών ασυρμάτων δικτύων, ακτιβιστών και εθελοντών γύρω από δράσεις στο διαδίκτυο οι οποίες αποτελούν ένα πρώτο σύνολο συνεργατών για το δήμο και την περιφέρεια. Οι συνεργασίες μπορούν να πάρουν τη μορφή δράσεων για απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων, για σχεδιασμό και διαβούλευση πολιτικών, για τη δημιουργία νέων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Η τοπική διοργάνωση και καθιέρωση ημερών δημιουργίας ανοικτών εφαρμογών λογισμικού γύρω από υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης είναι ένα χαρακτηριστικό και άμεσα υλοποιήσιμο παράδειγμα.

Η άμεση πιλοτική λειτουργία τοπικών ανοικτών εργαστηρίων, χώρων πειραματισμού με εξοπλισμό σε συνεργασία με φορείς όπως πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ έχουν ήδη χώρους ή εξοπλισμούς για πειραματισμό. Η υποστήριξη με επιπλέον εξοπλισμό, εθελοντική εργασία, ελεγχόμενο χώρο ή άλλους πόρους μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τη βιωσιμότητά τους.