Προτάσεις για μια εθνική πολιτική ανοικτότητας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:48, 15 September 2015 by Pkst (talk | contribs) (added Category:Προτάσεις Πολιτικής using HotCat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Το παράδειγμα του ανοικτού λογισμικού: σημειώσεις και προτάσεις για μια εθνική πολιτική ανοικτότητας[edit | edit source]

Το ανοικτό λογισμικό αποτελεί έναν οριζόντιο πολιτικό χώρο που χρησιμοποιεί τις δικτυακές τεχνολογίες για την οργάνωση δράσεων, τη διοίκηση έργων και τη συμμετοχή των κοινοτήτων στην παραγωγή προϊόντων και δράσεων. Στο χώρο αυτό συναντούνται άνθρωποι και ομάδες διαφορετικών ιδεολογιών και πρακτικών, που έχουν ως βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους τη διάθεση για συμμετοχή, μέσα απο δίκτυα που βασίζονται στη γνώση. Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών κάνει το παράδειγμα του ανοικτού λογισμικού ικανό να αλλάζει κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα και να δημιουργεί, υπό προϋποθέσεις, ευρύτερες συνθήκες συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Στόχος του κειμένου αυτού δεν είναι να αναλύσει τον πολιτικό χαρακτήρα του ανοικτού λογισμικού, αλλά να δώσει χρήσιμες κατευθύνσεις και προτάσεις πολιτικής στη χώρα μας. Προτάσεις οι οποίες, σε συνθήκες μόνιμης κρίσης, θα πρέπει απο τη μία, να συμβάλλουν στην διαμόρφωση  λύσεων και πρακτικών ανάπτυξης και καινοτομίας, και απο την άλλη να εξασφαλίζουν τόσο τη δυνατότητα συμμετοχής νέων πρωταγωνιστών σε αυτές, όσο και τη δημιουργία νέων ανοικτών δομών που θα ενισχύουν το περιβάλλον αυτό.

Η βασική ιδέα του ανοικτού λογισμικού είναι ότι παρόμοιες αλλαγές οργάνωσης και παραγωγής, συμβαίνουν μέσα απο την υιοθέτηση της ανοικτότητας: η ανοικτότητα απο μόνη της δεν εγγυάται κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα τις επιτρέπει.

Ένα τέτοιο περιβάλλον περιλαμβάνει:[edit | edit source]

1. Την υιοθέτηση του ανοικτού λογισμικού ως πυλώνα μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, ο οποίος :

* αυξάνει την τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας στη διαδικασία αυτή, παγκόσμια εμβέλεια και αναφορά

* αυξάνει την απασχόληση με βιώσιμο τρόπο, αφού στηρίζεται στη γνώση μικρών ή μεγαλύτερων δικτύων

* επιτρέπει την επιχειρηματική ανάπτυξη στη λογική της συμμετοχής και των συνεργασιών

* μειώνει το εμπορικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κλειστού λογισμικού

2. Την στήριξη κεντρικών πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων τόσο στη δημόσια διοίκηση, όσο και στις επιχειρήσεις (δημόσιες επιχειρήσεις, εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τραπεζικός τομέας) για περισσότερο:

* κοινωνικό έλεγχο δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως προς τις διαχειριστικές και οικονομικές τους δράσεις

* αποτελεσματικότερη διοίκηση με απλοποιημένες υπηρεσίες και νέους παρόχους υπηρεσιών

* ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους μέσα απο όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής

* παραγωγή και διαβούλευση νομοθετικών και άλλων πολιτικών μέσα απο συστηματικό, συνεχή, διάλογο και τεκμηρίωση

3. Την ενίσχυση πολιτικών ανοικτού περιεχόμενου που:

* επιτρέπουν την πρόσβαση στη γνώση και την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού, επιστημονικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων

* συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

* αποτελούν πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων εφαρμογών (ψηφιακών, διαδικτυακών) καθώς και νέων επιχειρηματικών μοντέλων

4. Την επιλογή συγκεκριμένων τομέων (πχ. μηχανολογία, αρχιτεκτονική, εκπαίδευση) για την προώθηση δράσεων ανοικτού εξοπλισμού οι οποίες επιτρέπουν:

* τον ελεύθερο διαμοιρασμό και βελτίωση σχεδίων κατασκευής των τελικών προϊόντων

* τη βιώσιμη κατασκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μηχανών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένη τεχνικά σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες