Προτάσεις που ισχυροποιούν τη Διαύγεια

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Προτάσεις που ισχυροποιούν τη Διαύγεια

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ για το σύνολο των διατάξεων του αρ. 20 που τροποποιεί τη Δι@υγεια καθώς και επιπρόσθετες τροποποιήσεις που μπορούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω το Ν. 3861/2010

Αρ1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή που αποσαφηνίζει τη λειτουργία της Δι@υγειας.

Αρ.2: H περίπτωση 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου»

Η υπάρχουσα διατύπωση είναι προτιμητέα εξαιτίας της σαφήνειας της. Εάν, ωστόσο, θέλουμε να τροποποιήσουμε προτείνεται η εξής διατύπωση:

«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί,ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ιδίως Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Αρ. 3. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), προστίθεται περ. 6α ως εξής:

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή που αποσαφηνίζει τη λειτουργία της Δι@υγειας.

Αρ. 4 «Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»

Η αναθεωρημένη προτεινόμενη διάταξη του αρ. 4 εξακολουθεί να είναι προβληματική εξαιτίας του ετεροχρονισμού μεταξύ της ανάρτησης και της θέσης σε ισχύ της πράξης. Το πρόβλημα με τον ετεροχρονισμό έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει στη δημόσια διοίκηση να αποσυνδέει με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα από το χρόνο ανάρτησης κι έτσι να αφαιρεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία στη Δι@υγεια που είναι η έγκυρη ενημέρωση του πολίτη για τις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ταυτόχρονη ανάρτηση και θέση σε ισχύ της απόφασης. Η εκτελεστότητά της μπορεί να ορίζεται σε μεταγενέστερο διάστημα.

Μολονότι το τμήμα αυτό διορθώνει την αμφισημία σε σχέση με το χρόνο έναρξης της ισχύος των αποφάσεων, δε λύνει το πρόβλημα του ετεροχρονισμού της έναρξης ισχύος των πράξεων και της ανάρτησής τους στο Διαδίκτυο. Ο κανόνας που προτείνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι ο χρόνος ανάρτησης και ισχύος να ταυτίζονται. Ο χρόνος της εκτελεστότητας της απόφασης μπορεί να είναι μεταγενέστερος αλλά ποτέ προγενέστερος της ανάρτησης. Περίπτωση έναρξης της ισχύος της απόφασης πριν την ανάρτηση μπορεί να υπάρχει μόνο σε ειδικές, εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσης υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος (π.χ. έρευνα ΣΔΟΕ κλπ)

Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

«Το σύνολο των πράξεων φορέων που βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος νόμου αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός αν πρόκειται για πράξεις των διωκτικών, ελεγκτικών ή ανακριτικών αρχών και από την ανάρτηση προκύπτει σοβαρή διακινδύνευση του σκοπού έκδοσης των σχετικών πράξεων. Η εξαίρεση πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο το χρόνο έναρξης της ισχύος της πράξης, να προβλέπεται στην ίδια την πράξη και να είναι ρητή, ειδική και αιτιολογημένη.»

Αρ. 5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων, όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή.

Αρ. 6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»

Σε σχέση με το θέμα του αν υπερτερεί το πρωτότυπο αναλογικό ή το αναρτημένο ψηφιακό σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων, η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει να υπάρξει αναθεώρηση του Ν. 3861/2010, έτσι ώστε να υπερτερεί η ψηφιακή αναρτημένη εκδοχή με ταυτόχρονη αναθεώρηση των διατάξεων του νόμου που αναφέρονται σε αποφάσεις που διατίθενται σε μορφή περίληψης, έτσι ώστε το σύνολο των αποφάσεων να αναρτώνται ως πλήρη κείμενα εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες εμπεριέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να αναρτηθούν.

Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το πρώτο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί, και σε καμία περίπτωση πέραν των 24 ωρών από τη γνωστοποίηση στο φορέα της διαφοράς μεταξύ του κειμένου της ανάρτησης και του κειμένου της πράξης, οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο από το φορέα που εξέδωσε την πράξη.»

Αρ. 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.».

Συμφωνούμε με τη ρύθμιση αυτή.

Αρ.8 Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα».

Η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να επιφέρει περαιτέρω ασάφειες σε σχέση με το εάν η ΥΑΠ παρέχει το αρχείο κατόπιν αιτήσεως ή το διατηρεί προσβάσιμο και διαθέσιμο διαρκώς.

Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

«4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας και διατήρησης του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το περιεχόμενο του οποίου έχει την υποχρέωση να διαθέτει με άδειες Creative Commons Αναφορά από το διαδικτυακό της τόπο».

Επιπλέον προτείνονται οι εξής περαιτέρω τροποποιήσεις του Ν. 3861/2010 προκειμένου να διασφαλισθεί περαιτέρω η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δι@υγειας:

Αρ. 9 Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοό Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τις πράξεις και τις αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμών, καθώς και τις πράξεις και τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές προσθήκες: προστίθενται οι αποφάσεις και πράξεις των δικαστηρίων καθώς και αυτές τις Βουλής των Ελλήνων κι έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος της Δι@υγειας για το σύνολο των εξουσιών.

Αρ. 10 Προστίθεται παράγραφος 1Α στο άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112):

«1Α. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε

1) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συμμετέχουν σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων που εκδίδουν και σχετίζονται με την υλοποίηση των συμπράξεων αυτών,

2) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λαμβάνουν χρηματοδότηση ή έχουν οικονομικές απολαβές για οποιαδήποτε αιτία από φορείς της παραγράφου 1, εφόσον η χρηματοδότηση ή οι οικονομικές απολαβές αυτές αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% του κύκλου των εργασιών τους τουλάχιστον για τρία συνεχόμενα έτη, για το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων που σχετίζονται με τις χρηματοδοτήσεις ή οικονομικές απολαβές αυτές,

3) πολιτικά κόμματα για το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων τους που σχετίζονται με την οικονομική τους διαχείριση, ιδίως προϋπολογισμό, απολογισμό και δαπάνες,

4) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό, υπολογισμό και ισολογισμό τους, ανεξαρτήτως των άλλων υποχρεώσεων δημοσιότητας που αυτά έχουν,

4) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Δι@υγεια εθελοντικά για το σύνολο των αποφάσεων και πράξεών τους. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται εθελοντικά στο πρόγραμμα Δι@υγεια περιλαμβάνονται σε ειδικό μητρώο και μπορούν να αναρτούν στους διαδικτυακούς τους τόπους ή σε άλλο υλικό δημοσιότητας τους ειδικό σήμα που πιστοποιεί τη συμμετοχή τους και τους απονέμεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Πρόκειται για ιδιαιτέρως σημαντική προσθήκη καθώς επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Δι@υγειας και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού τομέα τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε 5 κατηγορίες:

(α) ΝΠΙΔ που συμπράττουν με το δημόσιο για την εκπλήρωση δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου οφείλουν να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις διαφάνειας στις οποίες υπόκειται και ο δημόσιος τομέας

(β) ΝΠΙΔ που λαμβάνουν για περισσότερο από 3 έτη χρηματοδότηση ή έχουν άλλες οικονομικές απολαβές από το δημόσιο που ξεπερνούν το 50% του κύκλου εργασιών τους

(γ) ΝΠΙΔ για τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό τους

(δ) πολιτικά κόμματα σε σχέση με τα οικονομικά τους στοιχεία

(ε) ΝΠΙΔ που εθελοντικά θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα Δι@υγεια προκειμένου να πιστοποιηθούν ως τέτοια

Αρ. 11 Η παραγράφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο Διαδίκτυο αναρτάται το σύνολο των πράξεων που εκδίδουν οι φορείς που προσδιορίζονται στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως αλλά όχι περιοριστικά:

1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,

4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμί των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,

5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,

12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

14) Πράξεις υπηρεσιακής μεταβολής, ιδίως διορισμού, μετάταξης, απόσπασης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντίστοιχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και πράξεις διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,

16) Διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορ’εων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α ́),

18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, στ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,

20) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

21) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

Η πρόταση αυτή εισάγει το γενικό κανόνα ανάρτησης αποφάσεων των φορέων του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3861/2010 στο διαδίκτυο. Επίσης τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 14 και 16 έτσι ώστε να δημοσιεύεται το σύνολο του κειμένου της πράξης και όχι μόνο η περίληψη αυτού.

Αρ. 12 Η πρώτη παράγραφος του αρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) καταργείται.

Η κατάργηση αυτή επιτρέπει την εναρμόνιση των περιπτώσεων στις οποίες η δημοσίευση με ΦΕΚ αποτελούσε στοιχείο ισχύος της απόφασης με τις υπόλοιπες αποφάσεις των φορέων του πεδίου εφαρμογής του νόμου.

Αρ. 13 Στο αρ. 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) προστίθεται παράγραφος 8:

“Το σύνολο των πράξεων και αποφάσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010 διατίθενται με άδειες Creative Commons Αναφορά.”