Συνεργασίες Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ με τρίτους φορείς

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δράσεών της για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας επιδιώκει συνεργασία με φορείς για την πραγματοποίηση δράσεων και την υλοποίηση υποστηρικτικών έργων των οποίων το αντικείμενο συνάδει με την προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει σε κάθε ενδιαφερόμενο το ακόλουθο πλαίσιο συνεργασίας.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ


ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταξύ

του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

και

<στοιχεία αντισυμβαλομένου νομικού προσώπου>

για τη σύναψη συνεργασίας στο πλαίσιο δράσεων ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών

Στ.. ……………. σήμερα την .…η του μηνός ………….. 2013,

μεταξύ

της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα με διακριτικό τίτλο <ΕΕΛΛΑΚ> που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 56 και στο παρόν εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Θεόδωρο Καρούνο

και

<στοιχεία άλλου φορέα>

οι οποίοι εφεξής θα καλούνται Μέρη.

Έχοντας υπόψη,

 1. Το χαρακτήρα της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ως μη κερδοσκοπικής Εταιρείας που ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων του, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS(http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network. Συνεργάζεται επίσης με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών. Εννέα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχουν στο έργο του ΕΔΕΤ, Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού που έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σε δέκα(10) θεματικές περιοχές.
 2. Την ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστήματος οργανισμών που διασυνδέουν την έρευνα, την αγορά και τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και ανοιχτών δεδομένων στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων..
 3. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού.
 4. Την πρωτοβουλία MyContent της ΕΕΛ/ΛΑΚ που στόχο έχει την οργάνωση δράσεων υποστήριξης και προώθησης ανοιχτού περιεχομένου και δεδομένων με έμφαση τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο τομέα.
 5. < ... εδώ κάποιες πληροφορίες για την Φορέα και συνοπτική αναφορά στα σχετικά έργα που έχει υλοποιήσει και τους στόχους της στο πλαίσιο της συνεργασίας ... >

Συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας

είναι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των μερών προκειμένου να ενισχύουν τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή των ανοιχτών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.

Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας αποτελεί βασικό άξονα των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου(MyContent) που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλα στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την επαναχρησιμοποίηση με ανοιχτό τρόπο απο διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.
 • Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα, λογισμικό ή τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και την υλοποίηση αυτών.
 • Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.
 • Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών.
 • Την προώθηση των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου(MyContent) στην εκπαίδευση αλλά και εξειδικευμένων δράσεων για τον εμπλουτισμό της Wikipedia σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών.

2, Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Μελών

 1. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ αναλαμβάνει:
 • Να επεκτείνει και να συντηρεί τους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους και να τους ενημερώνει και διασυνδέει με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας
 • Να συντονίζει, ενημερώνει και υποστηρίζει τις κοινότητες χρηστών των σχετικών διαδικτυακών τόπων σε σχέση με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Να συμμετέχει και να διοργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες σε σχέση με ανοιχτές τεχνολογίες που σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα δεδομένων, περιεχομένου, λογισμικού, υλικού και προτύπων.
 • Να συνεισφέρει στη δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων για ερευνητικά ή άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή άλλα με την τεχνογνωσία της σε θέματα τεχνικά, νομικά, οργανωτικά ή άλλα.

2, Η <επωνυμία φορέα> αναλαμβάνει:

 • Να εντοπίζει και οργανώνει τη συμμετοχή σε διάφορες κατηγορίες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς που σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας
 • Να συνεισφέρει στη δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων για ερευνητικά ή άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή άλλα με την τεχνογνωσία της σε θέματα τεχνικά, νομικά, οργανωτικά ή άλλα.
 • Να υποστηρίζει μέσα από το δίκτυο συνεργατών και τα έργα που υλοποιεί στόχους συναφής με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως την ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού, περιεχομένου, δεδομένων, προτύπων και τεχνολογιών.

3. Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας θα διατείθονται με κατάλληλες άδειες ΕΛ/ΛΑΚ ή ανοικτών δεδομένων (Creative Commons, EUPL, GPL).

4. Πόροι Υλοποίησης του Πλαισίου Συνεργασίας

Για την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου τα μέρη χρησιμοποιούν ίδιους πόρους και συνεργάζονται για την ανεύρεση χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση των στόχων του παρόντος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης με συμμετοχή των μερών στο πλαίσιο οποιουδήποτε έργου, εκτός από το παρόν πλαίσιο συνεργασίας θα υπογράφεται από τα μέρη και ιδιωτικό συμφωνητικό που θα εξειδικεύει το πλαίσιο συνεργασίας.

5. Διάρκεια

Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των Μελών και έχει διάρκεια 3 ετών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής τα Μέλη επαναπροσδιορίζουν από κοινού τη συνέχεια ή τροποποίηση του.

6. Τροποποίηση Πλαισίου Συνεργασίας

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Πλαισίου Συνεργασίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ


Νόμιμος Εκπρόσωπος


Υπογραφή

……………..…………….. <Επωνυμία Εταιρείας>


Νόμιμος Εκπρόσωπος


Υπογραφή

……………..