Σχέδιο Επιστολής για τα δεδομένα της Κτηματολόγιο Α.Ε.

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:47, 15 September 2015 by Pkst (talk | contribs) (added Category:Προτάσεις Πολιτικής using HotCat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Σχέδιο Επιστολής για τα δεδομένα της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Με αφορμή τη με αρ. πρωτ. 2502/25-9-2012 επιστολή της Δ/νσης Δασών Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη φύση του προβλήματος που περιγράφεται, καθώς και για τις εξαιρετικά απλές τεχνικές μεθόδους επίλυσής του.

Η Κτηματολόγιο Α.Ε., στο πλαίσιο της κτηματογράφησης της χώρας και μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων του Γ΄ΚΠΣ, προμηθεύτηκε μεταξύ άλλων αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για όλη τη χώρα. Αυτά τα γεωχωρικά δεδομένα (ορθοεικόνες) αποτελούν το πλέον ακριβές και επίκαιρο υπόβαθρο για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και αξιοποιούνται παραγωγικά σε πλήθος έργων και διοικητικών διαδικασιών από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση (π.χ. δασικοί χάρτες). Το πρωτογενές υλικό παράχθηκε σε σύστημα αναφοράς ETRS και η Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει προχωρήσει στο μετασχηματισμό του στα συστήματα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και WGS 84. Όπως είναι γνωστό, η αξιοποίηση των ορθοεικόνων στο σύστημα αναφοράς WGS 84 περιορίζεται αποκλειστικά σε απλές εφαρμογές θέασης, για δύο λόγους:

  • Οποιαδήποτε πράξη της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης που σχετίζεται με το χώρο πρέπει να πραγματοποιείται στο εθνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Για τον ίδιο λόγο ο ιδιωτικός τομέας (μηχανικοί, μελετητές, κτλ) χρησιμοποιούν το ΕΓΣΑ 87.
  • Η μετατροπή στο σύστημα αναφοράς WGS 84 διακρίνεται από αρκετά προβλήματα ακρίβειας και λαθών, τα οποία είναι εγγενείς παρενέργειες της πράξης του μετασχηματισμού.

Η διαδικτυακή πρόσβαση στις ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι δυνατή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

  • Υπηρεσία Web Map Service (WMS), που αποτελεί ανοικτό πρότυπο και είναι συμβατή με το 99% των εμπορικών και ανοικτών συστημάτων GIS και διαχείρισης/διαχυσης γεωπληροφορίας. Μέσω αυτής της υπηρεσίας προσφέρεται αποκλειστικά πρόσβαση στις ορθοεικόνες του συστήματος αναφοράς WGS 84.
  • Υπηρεσία που είναι συμβατή με τις εφαρμογές ArcGIS και AutoCAD και κατά συνέπεια απαιτεί την ύπαρξη του συγκεκριμένου εμπορικού λογισμικού για την αξιοποίησή της. Μέσω αυτής της υπηρεσίας προσφέρεται πρόσβαση στις ορθοεικόνες του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Λόγω των παραπάνω τεχνικών επιλογών, οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας, ιδιώτης ή ερευνητής επιθυμεί πρόσβαση στις ορθοεικόνες ΕΓΣΑ 87 υποχρεούται να διαθέτει εν ισχύ άδεια των παραπάνω κλειστών εφαρμογών. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι αντίθετη με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού στο χώρο του λογισμικού, καθώς προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συγκεκριμένους κατασκευαστές. Επιπλέον, αποκλείει την αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν προς τους τελικούς χρήστες. Ειδικά για τη δημόσια διοίκηση, και για την τρέχουσα κρίσιμη οικονομικά περίοδο, προκαλούνται αναίτιες δαπάνες πόρων για την προμήθεια εμπορικού λογισμικού.

Με την ανωτέρω επιστολή της Δ/νσης Δασών Κορινθίας αναδεικνύονται τα παραπάνω προβλήματα στην πλήρη έκτασή τους για την καλή λειτουργίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα:

  • Το Υπ. ΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής του (π.χ. εφαρμογή Ν. 4061/2013, αντιπυρικοί χάρτες) απαιτεί ορθά την παραγωγή και επικαιροποίηση γεωχωρικής πληροφορίας από τους συνεργαζόμενους δημόσιους φορείς στα υπόβαθρα ΕΓΣΑ 87 της Κτηματολόγιο Α.Ε.
  • Ωστόσο, επειδή η διαδικτυακή πρόσβαση στα εν λόγω υπόβαθρα γίνεται αποκλειστικά μέσω εμπορικού λογισμικού, με την 171791/1387/24-9-2012 επιστολή της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, ζητείται η καταγραφή των συγκεκριμένων εμπορικών εφαρμογών που τυχόν είναι διαθέσιμες. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η καταγραφή γίνεται ώστε να καθοριστεί το ύψος της πίστωσης για την προμήθεια των εμπορικών εφαρμογών και τη διάθεσή τους στις Δασικές Υπηρεσίες.
  • Συνεπώς, η αξιοποίηση κλειστών εφαρμογών από την Κτηματολόγιο Α.Ε. για τη διάθεση των ορθοεικόνων στο ΕΓΣΑ 87 προκαλεί την αναίτια δαπάνη πόρων από το Υπ. ΠΕΚΑ.

Σε αντίστοιχες επιλογές προμήθειας του ίδιου κλειστού λογισμικού έχουν προχωρήσει αρκετοί ακόμη φορείς της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, από το έγγραφο με ΑΔΑ 4ΑΜ4469ΗΔΞ-ΥΤΦ γίνεται σαφές πως το Υπ. Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν υποχρεωθεί στην προμήθεια κλειστού λογισμικού.

Πιστεύουμε πως είναι ανάγκη η άμεση διάθεση των ορθοεικόνων ΕΓΣΑ 87 της Κτηματολόγιο Α.Ε. μέσα από την υπηρεσία ανοικτών προτύπων WMS. Η διάθεση των δεδομένων μέσω κλειστών προτύπων δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο. Αντίθετα, επιβαρύνει αναίτια τη δημόσια διοίκηση, δυσχεραίνει αδικαιολόγητα τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, βλάπτει τον ανταγωνισμό στην αγορά πληροφορικής και αποκλείει την αξιοποίηση δωρεάν, ελεύθερου λογισμικού.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση τυχόν χρειαστείτε σχετικά με όποια τεχνική συνδρομή κρίνετε απαραίτητη.