Τροπολογία για την ελεύθερη διάθεση περιεχομένου δεδομένων της Δημόσιας Τηλεόρασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ[edit | edit source]

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου…

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ[edit | edit source]

Η Ελληνική δημόσια τηλεόραση αποτελεί οργανισμό νευραλγικής σημασίας για το οικοσύστημα του οπτικοακουστικού περιεχομένου στο χώρο της ψυχαγωγίας αλλά και της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Επιπλέον, το αρχείο της ΝΕΡΙΤ αποτελεί κοινή περιουσία του Ελληνικού λαού, σημείο αναφοράς για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή και παράθυρο στη συλλογική μας μνήμη.

Για τους λόγους αυτούς, το άνοιγμα της δημόσιας τηλεόρασης θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ουσιαστικό άνοιγμα του προγράμματος και του περιεχομένου της εν γένει. Το ανοικτό περιεχόμενο, δηλαδή το περιεχόμενο που διατίθεται με άδειες που να επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του χωρίς περιορισμούς, πέραν της αναφοράς στο δημιουργό τους και της διανομής διασκευών τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, αποτελεί βασική προϋπόθεση ανάπτυξης, συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας και αύξησης της διαφάνειας στη λειτουργία των δημοσίων οργανισμών. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 2020 θέτει το άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας ως βασικό άξονα για την ανάπτυξη και τη διαφάνεια και η νέα Κοινοτική Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της  Δημόσιας Πληροφορίας, προσδιορίζει τη χρήση ανοικτών αδειών ή την χωρίς όρους περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας και περιεχομένου ως το μέσο με το οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί και επεκταθεί το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα. Με δεδομένη την ανάγκη της Ελληνικής κοινωνίας για μια πραγματικά δημόσια τηλεόραση, που θα λειτουργεί με διαφάνεια και που θα παρέχει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στο θεατή και ακροατή, όπως επίσης και την ανάγκη η ΝΕΡΙΤ να μπορέσει να αποτελέσει πόλο καινοτομίας στο διαδικτυακό τοπίο του ψυχαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομένου, είναι απαραίτητο ο νομοθέτης να υιοθετήσει μέτρα που υλοποιούν τους στόχους  του Ψηφιακού Θεματολογίου και στο χώρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Η ΝΕΡΙΤ θα πρέπει να ανοίξει το περιεχόμενο της σε σχέση με την παροχή υλικού μέσης και χαμηλής ανάλυσης του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν εξολοκλήρου στην ΝΕΡΙΤ και με σεβασμό στο ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Για παράδειγμα, χαμηλής ανάλυσης ειδήσεις ή υλικό στο οποίο δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων θα πρέπει να διατίθενται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή Ελλάδα Έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για το σύνολο των εκπομπών λόγου της ΝΕΡΙΤ στις οποίες δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων. Οι άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή είναι οι πλέον διαδεδομένες άδειες ανοικτού περιεχομένου και χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η διάθεση του περιεχομένου της Ελληνικής Δημόσιας Τηλεόρασης με άδειες Creative Commons θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του Ελληνικού περιεχομένου και πολιτισμού, τη μετάφραση και τη διάθεσή του κατά τρόπο που να ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό με μηδενικό κόστος. Τέλος, θα επιτρέψει τη διασύνδεση του περιεχομένου αυτού με το περιεχόμενο της wikipedia η οποία είναι ο πέμπτος σε επισκεψιμότητα διαδικτυακός τόπος στο σύνολο του Διαδικτύου και η οποία διατίθεται με την ίδια άδεια, δηλαδή Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή.  Η διάθεση του περιεχομένου της ΝΕΡΙΤ με άδειες Creative Commons δεν εμποδίζει τη ΝΕΡΙΤ να διαθέτει το περιεχόμενό της προς εμπορική εκμετάλλευση. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις οργανισμών που διαθέτουν εμπορικά το περιεχόμενό τους με ανοικτές άδειες (π.χ. βιβλία ή DVD), αυξάνοντας έτσι την κυκλοφορία του περιεχομένου και άρα τη ζήτηση από το κοινό και επιτυγχάνοντας τελικά χρηματοροές με καινοτόμους και ιδιαίτερα αποτελεσματικούς για την εμπορική δραστηριότητα των οργανισμών τρόπους.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας και να αναπτυχθεί μια υγιής οικολογία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, είναι απαραίτητο να υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα ροής προγράμματος τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να διατίθεται με τη μέγιστη δυνατή ανοικτότητα, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των καταναλωτών στο ραδιοτηλεοπτικό προϊόν του συνόλου των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας με τον πλέον τεχνικά σύγχρονο τρόπο. Έτσι, διασφαλίζεται η σε πραγματικό χρόνο διάθεση της ροής προγράμματος μέσα από διαδικτυακές υπηρεσίες που βελτιώνουν την πρόσβαση του καταναλωτή στο ραδιοτηλεοπτικό προϊόν. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να διατίθενται με άδειες Creative Commons Αναφορά έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Τέλος, ένας οργανισμός που ακολουθεί τις αρχές της ανοικτότητας πραγματοποιεί τη διαχείριση και τον οικονομικό του προγραμματισμό με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο προϋπολογισμός όσο και ο απολογισμός της ΝΕΡΙΤ πρέπει να διατίθενται ως ανοικτά οικονομικά δεδομένα επιτυγχάνοντας ένα επίπεδο διαφάνειας που μειώνει δραστικά τα κόστη των εκ των υστέρων ελέγχων.

Κατόπιν όλων αυτών, κρίνεται σκόπιμη η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ:[edit | edit source]

Το άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου τροποποιείται ως εξής. Προστίθεται η παράγραφος:

10. Η ΝΕΡΙΤ, ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, μεριμνά για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση του περιεχομένου της με κατάλληλες ανοικτές άδειες και με τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών, με ανοικτούς μορφότυπους και πρότυπα και με και τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς.

Το άρθρο 3 του παρόντος νομοσχεδίου τροποποιείται ως εξής. Στην παράγραφο 1 προστίθεται η εξής περίπτωση:

θ. Μεταδίδονται με τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέσα που διασφαλίζουν την ανοικτή πρόσβαση και περαιτέρω χρήση αυτών.

Προστίθεται άρθρο 3Α με τίτλο:

Ανοικτή διάθεση Προγράμματος και Υποχρεώσεις Διαφάνειας

1. Το σύνολο του προγράμματος, περιεχομένου και αρχείου της ΝΕΡΙΤ επί του οποίου δεν υφίστανται δικαιώματα τρίτων ή έχουν αποκτηθεί οι κατάλληλες άδειες διατίθεται με ανοικτές άδειες, δηλαδή με άδειες οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση, επανάχρηση και διανομή του προγράμματος χωρίς περιορισμούς, πέραν της αναφοράς στο δημιουργό, στη ΝΕΡΙΤ και της διανομής διασκευών του προγράμματος με την ίδια άδεια, ιδίως δε την άδεια Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή, Ελλάδα, έκδοση 3.0. Το πρόγραμμα, περιεχόμενο και αρχείο της ΝΕΡΙΤ θα πρέπει να διατίθενται με ανοικτά πρότυπα και μορφότυπο.

2. Το σύνολο των οικονομικών στοιχείων της ΝΕΡΙΤ, ιδίως ο προϋπολογισμός, απολογισμός, έσοδα και έξοδα του οργανισμού, διατίθενται με την Ελληνική έκδοση της Άδειας Creative Commons Αναφορά έκδοση 3.0 ή νεώτερη ή χωρίς κανέναν περιορισμό και μέσα από διαδικτυακές υπηρεσίες, ιδίως μεταφόρτωσης και θέασης, ως ανοικτά και, όπου είναι δυνατόν διασυνδεδεμένα, δεδομένα.

3. Το σύνολο των δεδομένων ροής προγράμματος των Ελληνικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, δημόσιων ή ιδιωτικών, διατίθενται προς περαιτέρω χρήση, αμελλητί, μέσα από διαδικτυακές υπηρεσίες, ιδίως μεταφόρτωσης και θέασης, ως ανοικτά και, όπου είναι δυνατόν διασυνδεδεμένα, δεδομένα, ιδίως μέσα από τη χρήση των υποδομών του προγράμματος Δι@υγεια, σύμφωνα με διεθνή ανοικτά πρότυπα.