Υποομάδες εργασίας 2021-2022 της ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Οι παρακάτω υποομάδες προτείνεται να οριστούν για το πρώτο έτος 2021-2022 της προγραμματικής περιόδου 2021-2023 της ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (οεΑΔ2) του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ). Η οεΑΔ2 έχει στόχο, με την ενεργή συμμετοχή των μελών της, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη της παιδείας, της πρακτικής, των θεσμών και της στρατηγικής ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δημόσιας συμμετοχής και της τεχνολογικής καινοτομίας για τα τρία προηγούμενα. Ο ορισμός και η λειτουργία των παρακάτω υποομάδων νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2 (βλ. σχετικό έγγραφο), και η αποστολή κάθε υποομάδας αναφέρεται στο πρώτο έτος λειτουργίας της, δηλαδή στο 12μηνο Σεπτεμβρίου 2021-Αυγούστου 2022, προκειμένου κατά τη λήξη της περιόδου αυτής να αξιολογηθεί η υλοποίησή της και να αποφασιστεί η διατήρηση ή η αναπροσαρμογή της για το επόμενο έτος. Η διαδικασία αυτή μπορεί, υπό όρους, να οδηγήσει και σε ανασχηματισμό των ίδιων των υποομάδων εργασίας, με διατηρήσεις, μη διατηρήσεις, συγχωνεύσεις υποομάδων ή/και ορισμό νέων.

Διαμήκεις υποομάδες εργασίας[edit | edit source]

Υποομάδα Έρευνας Γνώμης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (ΑΔ2/γνώμη)[edit | edit source]

Αποστολή της υποομάδας είναι να σχεδιάσει, και να εφαρμόσει πιλοτικά, μια έρευνα γνώμης για τα θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων απευθυνόμενη σε ομάδες στόχου που θα προσδιοριστούν. Η έρευνα αυτή πρέπει να έχει σχεδιασμό συμβατό με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2 και τέτοιο ώστε να μπορεί να υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά: σε ετήσια βάση) και να παράγει χρονοσειρές αποτελεσμάτων. Ο πλήρης σχεδιασμός της έρευνας (ομάδα στόχου, ερωτήματα, μεθοδολογία, εργαλεία, τρόπος ανάλυσης αποτελεσμάτων) είναι αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και ζητούμενο είναι να τεκμηριωθεί και να δημοσιευθεί σε ανοιχτή πρόσβαση. Τα αποτελέσματα της έρευνας (πρωτογενή δεδομένα, ευρήματα ανάλυσης αυτών, συμπεράσματα) και η διάθεσή τους σε διαχρονικά ή/και ως προς άλλες διαστάσεις συγκρίσιμες σειρές ανοιχτών δεδομένων, είναι επίσης αντικείμενο της υποομάδας εργασίας

Υποομάδα Συνσχεδιασμού Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος (ΑΔ2/συνσχεδιασμός)[edit | edit source]

Αποστολή της υποομάδας είναι να σχεδιάσει, και να υλοποιήσει πιλοτικά, μια εργαστηριακή εμπειρία συνσχεδιασμού υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, απευθυνόμενη σε ομάδες στόχου που θα προσδιοριστούν. Η εμπειρία αυτή πρέπει να έχει σχεδιασμό συμβατό με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2 και τέτοιο ώστε να μπορεί να υλοποιείται με κάποια περιοδικότητα σε ομάδες συμμετεχόντων, με βασική περίπτωση την υλοποίηση από απόσταση. Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εμπειρίας αυτής είναι ζητούμενο να ενσωματώνονται αρχές σχεδιαστικής δικαιοσύνης, όπως ενδεικτικά οι αρχές του Design Justice Network,[1] και του Detroit Digital Justice Coalition.[2] Ο πλήρης σχεδιασμός της εμπειρίας (ομάδες στόχου, μεθοδολογία, εργαλεία, αξιολόγηση) είναι αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, και ζητούμενο είναι να τεκμηριωθεί και να δημοσιευθεί σε ανοιχτή πρόσβαση ως οδηγός διαθέσιμος και σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων (υπηρεσίες που συνσχεδιάστηκαν, διάδραση που είχαν και εμπειρία που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες,) και η παρουσίαση, ανάλυση και διάθεσή τους σε ανοιχτή πρόσβαση, είναι επίσης αντικείμενο της υποομάδας εργασίας.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για τη δημιουργία και διαχείριση Κοινών (ΑΔ2/κοινά)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να σχεδιάσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο ένα μοντέλο διαδικασιών ανοιχτής διακυβέρνησης και συνόλων ανοιχτών δεδομένων για τη δημιουργία και διαχείριση κοινών (commons) σε οποιοδήποτε πεδίο (ενέργεια, τρόφιμα, υδάτινοι πόροι, πολιτισμός, άλλα πεδία). Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι αρκετά γενικό ώστε να μπορεί να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα πεδία, αλλά και επαρκώς λειτουργικοποιημένο ώστε να προχωρά πέρα από το επίπεδο των γενικών αρχών. Η επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας και παραδειγμάτων που θα χρειαστεί για τα παραπάνω είναι αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, και ζητούμενο είναι τα αποτελέσματά της να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση μαζί με το ίδιο το μοντέλο. Η ενδεχόμενη ανάγκη εστίασης σε συγκεκριμένα πεδία κοινών προκειμένου να παραχθεί σχεδιασμός που εν συνεχεία θα γενικευτεί είναι επίσης αντικείμενο της υποομάδας εργασίας.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων στη Νότια Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική Ασία (ΑΔ2/ΝΕΒΑΔΑ)[edit | edit source]

Αποστολή της υποομάδας είναι να σχεδιάσει ένα δίκτυο συνεργασίας της οεΑΔ2 με αντίστοιχες ομάδες εργασίας, και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με αντίστοιχους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Δυτικής Ασίας (των περιοχών αυτών νοουμένων σύμφωνα με το γεωσχήμα που υιοθετεί η Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών[3]), και ένα μοντέλο μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης για το διαμοιρασμό γνώσης (ΜΔΓ) μεταξύ των φορέων αυτών, το οποίο θα διατεθεί σε ανοιχτή πρόσβαση. Η διερεύνηση των χωρών και οργανισμών που θα χρειαστεί για τα παραπάνω αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, και δύναται να υποστηριχθεί από την ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2 (βλ. σχετικό έγγραφο). Η διερεύνηση μοντέλων ή παραδειγμάτων μνημονίων αμοιβαίας κατανόησης για τον διαμοιρασμό γνώσης, με τήρηση των αρχών της ανοιχτής πρόσβασης, αποτελεί επίσης αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, και για τον τελικό σχεδιασμό του μοντέλου ΜΔΓ θα υπάρξει συνεργασία με την οεΑΔ2 και με την ΕΕΛΛΑΚ.

Υποομάδα Ημερών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (ΑΔ2/ημέρες)[edit | edit source]

Αποστολή της υποομάδας είναι να συνδεθεί με τις διοργανώσεις EU Open Data Days της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4] και OGP OpenGov Week της Σύμπραξης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση,[5] και να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αφενός μεν συμμετοχή της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ στις επόμενες ετήσιες υλοποιήσεις των δράσεων αυτών, αφετέρου δε μια πρώτη διοργάνωση Ημερών Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων στην Ελλάδα, με δυνατότητα επανάληψης σε ετήσια βάση. Για τον σκοπό αυτό, η υποομάδα θα υποστηριχθεί από την ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2 (βλ. σχετικό έγγραφο). Ταυτόχρονα, με φροντίδα της υποομάδας, οι συμμετοχές στις παραπάνω διεθνείς διοργανώσεις και στην αντίστοιχη εθνική διοργάνωση θα τροφοδοτηθούν, πέρα από αποκρίσεις σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, και με τα αποτελέσματα του έργου των υπόλοιπων υποομάδων εργασίας της οεΑΔ2 καθώς και άλλων ομάδων εργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, πέραν της οεΑΔ2. Οι διαδικασίες και όλες οι λεπτομέρειες υλοποίησης των διεθνών συμμετοχών και της εθνικής διοργάνωσης αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, και ζητούμενο είναι από όλες τις παραπάνω δράσεις να παραχθεί τεκμηριωμένο αρχείο εργασιών το οποίο θα διατεθεί σε ανοιχτή πρόσβαση.

Υποομάδα Αγώνων Ανοιχτών Δεδομένων (ΑΔ2/αγώνες)[edit | edit source]

Αποστολή της υποομάδας είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σε μια πρώτη πιλοτική έκδοση μια διοργάνωση αγώνων για ιδέες παραγωγής και επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων, με προοπτική επανάληψης σε ετήσια βάση. Ο πλήρης σχεδιασμός της διοργάνωσης ζητούμενο είναι να τυποποιηθεί, να τεκμηριωθεί και να δημοσιευθεί σε ανοιχτή πρόσβαση, ως οδηγός διαθέσιμος και σε τρίτους ενδιαφερόμενους, και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν επίσης να είναι διαθέσιμα σε ανοιχτή πρόσβαση. Η διερεύνηση και αξιοποίηση διεθνών πρακτικών και παραδειγμάτων από αντίστοιχες δράσεις (data sprints, data hackathons), όπως και ο λεπτομερής σχεδιασμός όλων των σχετικών διαδικασιών, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας. Ταυτόχρονα, τουλάχιστον για την πιλοτική υλοποίηση της διοργάνωσης αυτής, ζητούμενο είναι να δωθεί έμφαση στο άνοιγμα για τους πολίτες και στην επαναχρησιμοποίηση από τους πολίτες δεδομένων που παράγονται από το αποτύπωμα καθημερινής δραστηριότητας των ίδιων των πολιτών, τόσο κατά την καθημερινή ζωή στην πόλη[6] όσο και κατά την καθημερινή δραστηριότητα σε ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.[7] Υπό το πρίσμα αυτό, τα δεδομένα εν προκειμένω εννοούνται με ευρύ νόημα, σε όλο το φάσμα από δεδομένα που καταγράφονται από αισθητήρες έως ίχνη πλοήγησης στο διαδίκτυο και αναρτήσεις σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα.

Υποομάδα Φόρουμ Ανοιχτής Διακυβέρνησης για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ΑΔ2/ψηφιακή)[edit | edit source]

Αποστολή της υποομάδας είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σε μια πρώτη πιλοτική έκδοση ένα φόρουμ το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με αρχές ανοιχτής διακυβέρνησης (συμμετοχή, διαφάνεια, λογοδοσία, τεχνολογική καινοτομία) και θα έχει σκοπό να βοηθήσει με μαρτυρίες, σχολιασμό, διάλογο και προτάσεις στο δημόσιο πεδίο τη βελτίωση των υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων) που προσφέρονται στη χώρα. Το φόρουμ αυτό προτείνεται να είναι οργανωμένο κατά πλατφόρμα υπηρεσιών (π.χ. gov.gr, aade.gr, idika.gr, oaed.gr, opengov.gr, data.gov.gr κ.ο.κ.) και να αναδεικνύει προβλήματα λειτουργικότητας, ευχρηστίας, διαθεσιμότητας, αθέμιτης χρήσης, μη προστασίας προσωπικών δεδομένων τα οποία διαπιστώνονται κατά τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών. Ζητούμενο είναι οι χειριστές επικοινωνίας των αντίστοιχων πλατφορμών[8] να συμμετέχουν στο φόρουμ αυτό ενεργά, και το φόρουμ να προωθεί τον επώνυμο διάλογο, χωρίς να αποκλείει την ανωνυμία/ψευδωνυμία των συμμετεχόντων πολιτών όταν αυτή κρίνεται εύλογη. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και οι πολιτικές λειτουργίας του φόρουμ, καθώς και ο τρόπος υλοποίησης των παραπάνω αρχών ανοιχτής διακυβέρνησης, είναι αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα υποστηριχθεί εν προκειμένω από την ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2. Οι συνολικές σχεδιαστικές αποφάσεις και λειτουργικές πολιτικές του φόρουμ ζητούμενο είναι να τεκμηριωθούν και να δημοσιευθούν σε ανοιχτή πρόσβαση, και τα πρακτικά της λειτουργίας του φόρουμ ζητούμενο είναι να τηρούνται και να δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε μορφή ανοιχτών δεδομένων.

Θεματικές υποομάδες εργασίας[edit | edit source]

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για την Κλιματική Αλλαγή (ΑΔ2/κλίμα)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών αυτής στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο.[9] Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για τους Υδάτινους Πόρους (ΑΔ2/νερό)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων για ανάπτυξη και ευημερία κατά αειφορικό τρόπο. Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ΑΔ2/ενέργεια)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε βελτίωση των πολιτικών ενεργειακής μετάβασης με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης, ενεργειακής ασφάλειας, και περιβαλλοντικής αειφορίας. Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για τη Δημόσια Υγεία (ΑΔ2/υγεία)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε βελτίωση των πολιτικών δημόσιας υγείας. Ο όρος της δημόσιας υγείας[10] εννοείται εν προκειμένω ως το συνολικό πεδίο[11] μεταδοτικών και μη μεταδοτικών σωματικών νοσημάτων, ψυχικών νοσημάτων, υγειονομικών κρίσεων που επηρεάζουν την κοινότητα, καθώς και των υπηρεσιών και μέσων (εμβόλια, φάρμακα, τεχνολογίες, διοικητικά μέτρα) πρόληψης και περίθαλψης. Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για Προσβάσιμους Προϋπολογισμούς Δημοσίου Συμφέροντος (ΑΔ2/προϋπολογισμοί)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας των προϋπολογισμών δημοσίου συμφέροντος. Ως προϋπολογισμοί δημοσίου συμφέροντος εννοούνται εν προκειμένω τόσο οι προϋπολογισμοί δημοσίου χρήματος όσο και οι προϋπολογισμοί ιδιωτικών φορέων στους οποίους η κοινότητα έχει εύλογο συμφέρον, και ως προσβασιμότητα εννοείται η κατάρτιση συμμετοχικών προϋπολογισμών, ανοιχτών προϋπολογισμών, προϋπολογισμών για τους πολίτες και έμφυλων προϋπολογισμών.[12] Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΑΔ2/αυτοδιοίκηση)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση των πολιτικών που εφαρμόζει και της ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες της η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης εννοείται εν προκειμένω ως το σύνολο των βαθμίδων αυτοδιοίκησης που προβλέπονται στη χώρα μας, από τις δημοτικές ενότητες έως τις περιφέρειες. με ιδιαίτερη έμφαση στα αστικά κέντρα και τα ζητήματα που αναδεικνύει η ατζέντα UN Habitat III[13]. Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για την Υποδοχή Προσφύγων (ΑΔ2/πρόσφυγες)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση των πολιτικών και συνθηκών υποδοχής προσφύγων. Ο όρος της υποδοχής προσφύγων εννοείται εν προκειμένω ως ο συνολικός κύκλος από την άφιξη στη χώρα ενός ανθρώπου σε κατάσταση πρόσφυγα, την παραμονή και διαβίωσή του έως είτε την εγκατάσταση και ένταξη στην κοινότητα είτε την αναχώρηση από τη χώρα. Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2.

Υποομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τη Δημόσια Διοίκηση (ΑΔ2/Διοίκηση)[edit | edit source]

Αποστολή της υποοομάδας είναι να εντοπίσει και να προτείνει στο δημόσιο πεδίο για καλλιέργεια αντίληψης και περαιτέρω ζύμωση σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και σύνολα ανοιχτών δεδομένων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και, εάν υπήρχαν διαθέσιμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση των πολιτικών που εφαρμόζει και της ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες της χώρας η δημόσια διοίκηση. Ο όρος δημόσια διοίκηση εννοείται εν προκειμένω ως το σύνολο των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών που παρέχουν υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης https://www.gov.gr/ . Ζητούμενο είναι τα σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που θα προταθούν να μην υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι καθαρό το περιεχόμενό τους, και με απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη ειδικούς. Η επισκόπηση πεδίου που θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό, τόσο για όσα υπάρχουν στη χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς πρακτικές και καλά παραδείγματα, αποτελεί αντικείμενο της υποομάδας εργασίας και τα αποτελέσματά της είναι ζητούμενο να τεκμηριωθούν και να διατεθούν σε ανοιχτή πρόσβαση. Η τελική πρόταση που θα διατυπωθεί είναι ζητούμενο να έχει ενσωματώσει κάποιο βαθμό δημόσιας επιρροής από πολίτες και εμπειρογνώμονες, σε επίπεδο IAP2 Consult ή ανώτερο (ό.π.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας που θα χρειαστούν για αυτό αποτελούν αντικείμενο της υποομάδας εργασίας, η οποία θα έχει εν προκειμένω την υποστήριξη της οεΑΔ2 και της ΕΕΛΛΑΚ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της οεΑΔ2


~.~