Loading…

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

(this page is also available in english)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων του, βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών του και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (http://www.communia-association.org/) FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open Government Partnership (OGP), είναι ο ελληνικός κόμβος του Open Data Institute (http://opendatainstitute.org/), μέλος του Open Budget Initiative (http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/) και μέλος του Open Policy Network (https://openpolicynetwork.org/).

Συνεργάζεται επίσης με το δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas στον κλάδο των ΤΠΕ με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτού Λογισμικού, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που βοηθούν την ενημέρωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών αυτών. Εννέα μέλη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ συμμετέχουν στο έργο του ΕΔΕΤ, Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού που έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σε δέκα (10) θεματικές περιοχές.

Οι συνεργάτες του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχουν διεπιστημονική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων διαφάνειας και διαβούλευσης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν έργα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, συμμετοχικής διαμόρφωσης αποφάσεων και ανοιχτής καινοτομίας. Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας, με περισσότερα από 200 μέλη, η κάθε ομάδα διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της συνεργατικά μέσα από το WIKI.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στοχεύει:

– Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

– Να φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

– Να εργαστεί ώστε να υπάρχει συνεργασία με την ισότιμη συμμετοχή όλων των άλλων φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και ανάπτυξη του του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων της κοινότητας προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και όσων ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ.

– Να δημιουργήσει κέντρα προώθησης για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα(με στόχους: την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ σε διαφορετικούς τομείς καθώς και την καταγραφή των φορέων και των οργανώσεων που ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα).

– Να συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών.

– Να υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά.

– Να προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα: δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης (help-desk) για χρήστες και ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ, μέριμνα για εξελληνισμό (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη γλωσσαρίου, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα.

– Να συμβάλει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και προώθηση δράσεων Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

– Να συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων σε συνεργασία με τα μέλη της.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία

– της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών(developers) εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ,

– των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών (δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς και επιχειρήσεις),

των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών ΕΛ/ΛΑΚ.

– των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοιχτό Περιεχόμενο και Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.


Τα μέλη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ :

ΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Θεόδωρος Καρούνος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρήστος Μπούρας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιωάννης Φραγκιαδάκης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Βασίλειος Σαμολαδάς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πέτρος Καβάσσαλης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Αύγουστος Τσινάκος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου)

Ευστράτιος Γεωργόπουλος

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Στέλιος Πιπερίδης

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.)

Νίκος Παπασπύρου

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (I.T.YΕ. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”)

Χρήστος Κακλαμάνης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)

Εύη Σαχίνη

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» – ΕΚΕΦΕ «Δ»

Ιωάννης Κοροβέσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας)

Βασίλης Βλάχος

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Διομήδης Σπινέλλης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Ιωάννης Σταμέλος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)

Ιφιγένεια Φουντά

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κώστας Βασιλάκης

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε)

Παναγιώτης Λουρίδας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας)

Δημήτρης Κοτζίνος

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)

Δημήτρης Κυριακός

Ένωση Χρηστών & Φίλων Linux Ελλάδος (HEL.L.U.G.)

Παναγιώτης Χρηστέας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Λάζαρος Μεράκος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο «GUNET»

Σπύρος Μπόλης

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ε.Π.Υ.)

Ιωάννης Βογιατζής

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ)

Αθανάσιος Μώραλης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αριστείδης Λύκας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δημήτριος Καλλές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ηρακλής Βαρλάμης

 


Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΕΛ/ΛΑΚ

ΜΕΛΗ ΔΣ 2015-2019:

Πρόεδρος: Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΠΙΣΕΥ), υπεύθυνος για καινοτομία και επιχειρηματικότητα,

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), υπεύθυνος για  συντονισμό και λειτουργία,

Μέλη:

Μιχάλης Βαφόπουλος (ODI Athens), υπεύθυνος για Ανοιχτά Δεδομένα,

Βασίλης Βλάχος (ΤΕΙ Θεσσαλίας), υπεύθυνος για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια,

Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Επιστημονική Επιτροπή ΕΕΛ/ΛΑΚ), υπεύθυνος για Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση,

Δημήτρης Κυριακός (ΕΠΕ), υπεύθυνος για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Ιωάννης Σταμέλος (ΑΠΘ), υπεύθυνος για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα,

Πρόδρομος Τσιαβός (Creative Commons Greece),υπεύθυνος για Ανοιχτό Περιεχόμενο και Πνευματικά Δικαιώματα.

ΜΕΛΗ ΔΣ 2012-2014:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος: Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
Μέλη: Βασίλης Βλάχος (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Δημήτρης Κυριακός (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος)
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ιωάννης Σταμέλος (ΑΠΘ)
Πρόδρομος Τσιαβός (κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ – Creative Commons)

 

ΜΕΛΗ ΔΣ 2010-2012:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΔΕΤ ΑΕ)
Μέλη: Δημήτρης Ανδρεάδης (κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ)
Πέτρος Καβάσαλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Χρήστος Μπούρας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
Δημήτρης Κοτζίνος (ΤΕΙ Σερρών)

 

ΜΕΛΗ ΔΣ 2008-2010:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΔΕΤ ΑΕ)
Μέλη: Αλέξιος Ζάβρας (κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ)
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Χρήστος Μπούρας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αύγουστος Τσινάκος (ΤΕΙ Καβάλας)Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, http://eellak.gr/
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info AT eellak DΟΤ gr,
Τηλέφωνο: +30 210-7474-271,
Φαξ: +30 210-7474-252
Διεύθυνση: Αρκαδίας 31, 11527, 2ος Όροφος, Αθήνα


 

Δες τη καμπάνια και το ενημερωτικό βίντεο στο mathe.ellak.gr

Πίνακας ισοδύναμων λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ

Κατάλογος λογισμικών που έχουν ενισχυθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ