Πρόσκληση για διαβούλευση στη διαμόρφωση τριών μελετών-οδηγών για τη χρήση, διάθεση και προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ

Public Consultation Pocess1H ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί όσους ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν με σχόλια – προτάσεις στη διαμόρφωση τριών μελετών-οδηγών για τη χρήση, διάθεση και προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και των ανοικτών δεδομένων και περιεχομένου στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

1) Διαβούλευση για τον Οδηγό μετάβασης σε ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο Φορέα.

Ο οδηγός αυτός έχει σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο Φορέα. Ειδικότερα, αναλύεται η έννοια του ανοιχτού λογισμικού καθώς και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το αντίστοιχο κλειστό/εμπορικό λογισμικό∙ πλεονεκτήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μειωμένο κόστος αλλά και με τη διασπορά τεχνογνωσίας, προσαρμογής λογισμικού στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη κλπ. Στόχος λοιπόν του οδηγού αυτού είναι να καταδείξει ότι η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ είναι πλέον η διεθνής τάση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους κρατικούς οργανισμούς μιας και πλέον υπάρχει μια ανεπτυγμένη κοινότητα ικανή να υποστηρίξει την επιλογή αυτή. Για την ισχυροποίηση αυτών των επιχειρημάτων γίνεται και μία μικρή παρουσίαση πετυχημένων πρακτικών (best practices) από οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας.

2) Διαβούλευση για την μελέτη καταγραφής, αξιολόγησης και παρουσίασης ώριμων έργων λογισμικού και καλών πρακτικών ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ο Οδηγός Ώριμων Έργων Ανοικτού λογισμικού είναι μία μελέτη με σκοπό αφενός την καταγραφή σύγχρονων τάσεων και της υπάρχουσας κατάστασης διεθνώς αναφορικά με την αξιοποίηση και ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού και αφετέρου την καταγραφή, αξιολόγηση και παρουσίαση ώριμων έργων λογισμικού και καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να υιοθετηθούν στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και από τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.

3) Διαβούλευση για την μελέτη για διαχείριση και απόθεση λογισμικού, δεδομένων, περιεχομένου και μελετών για τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Ο τεχνικός αυτός οδηγός προέκυψε για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις κατόπιν επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης με άμεση αναφορά σε καλές πρακτικές και αποδεκτές λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν υιοθετηθεί από πολύ γνωστούς δημόσιους φορείς ανά την υφήλιο. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις που συνάδουν με τις έννοιες της “ανοικτότητας” των δεδομένων (open data) και του ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source / open code). Πέραν της καλής πρακτικής σε αντίστοιχους δημόσιους φορείς και δράσεις στο εξωτερικό, οι προτάσεις της μελέτης αυτής τεκμηριώνονται και βάσει του θεσμικού / νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα. Στα παραρτήματα που αποτελούν βασικό μέρος του παρόντος toolkit, αναλύονται -με όσο το δυνατόν απλό και περιγραφικό τρόπο- τα βήματα τα οποία χρειάζονται για την εγγραφή, την απόθεση και διαχείριση λογισμικού, περιεχομένου, δεδομένων, και μελετών από έναν χρήστη.

Οι διαβουλεύσεις είναι ανοικτές για όλους και οι μελέτες – οδηγοί υπάρχουν επίσης διαθέσιμες στο github. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις καταχωρίσετε ως σχόλια στους αντίστοιχους δεσμούς και τα κεφάλαια των διαβουλεύσεων που βρίσκονται στο https://advisory.ellak.gr/

Αφήστε μια απάντηση